Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)


Φιλοσοφία του Αντιχρίστου.

Εις την πραγματικότητα όλα τα πνεύματα τα κατοικούντα εις τον επίγειον κόσμον μας ή τα διερχόμενα εξ αυτού, χωρίζονται εις δύο κατηγορίας: εις τα προερχόμενα από τον Θεόν και εις τα προερχόμενα από τον διάβολον. Από τον Θεόν είναι εκείνα τα οποία αποδέχονται και ομολογούν ότι ο Ιησούς είναι ο σαρκωθείς Θεός Λόγος, Σωτήρ και Κύριος, από δε τον διάβολον τα μη ομολογούντα τούτο. Όλη η φιλοσοφία του διαβόλου έγκειται εις την άρνησιν του Θεού δηλαδή εις το να μη αναγνωρίση την εις τον κόσμον παρουσίαν Του, την σάρκωσίν Του και την ενανθρώπησίν Του, εις το να ισχυρίζεται και να κηρύττη ότι ο Θεός δεν υπάρχει ούτε εις τον κόσμον ούτε εις τον άνθρωπον. Κατά την διδασκαλίαν αυτήν εις τον Θεάνθρωπον δεν υπάρχει Θεός, είναι ανοησία να πιστεύη κανείς ότι ο Θεός εσαρκώθη εις τον άνθρωπον και ότι είναι δυνατόν να ζη μέσα εις αυτόν. Ο Θεός απουσιάζει από ολόκληρον τον άνθρωπον, που είναι ένα ον εις το οποίον δεν υπάρχει ο Θεός ούτε τι του Θεού, τι το θείον, αθάνατον και αιώνιον, ο άνθρωπος είναι εξ ολοκλήρου πεπερασμένος, θνητός, ανήκει κατά πάντα εις το ζωϊκόν βασίλειον και δεν διαφέρει σχεδόν σε τίποτε από τα ζώα. Δι΄ αυτό είναι τελείως φυσικόν και να ζη ως τα ζώα, τα οποία είναι οι μόνοι νόμιμοι πρόγονοί του και αδελφοί του κατά φύσιν.                                                                                          Τοιαύτη ακριβώς είναι η φιλοσοφία του Αντιχρίστου, του θέλοντος πάση θυσία να αντικαταστήση τον Χριστόν και να πάρη την θέσιν Του εις τον κόσμον και εις τον άνθρωπον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: