Φιλορθόδοξος Ἕνωσις "Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος" : Ποιά παιχνίδια παίζετε κ. Σεραφείμ;


Πρέπει ἐπί τέλους να ξεκαθαρίσει την θέση του
Οἱ ὀβιδιακές μεταμορφώσεις τοῦ κ. Σεραφείμ. Τά παιγνίδια τοῦ Πειραιῶς μέ τήν πίστη καί σωτηρία μας. Συλλειτουργεῖ μέ οἰκουμενιστές μασόνους,

Πάλι ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς παίζει «ἐν οὐ παικτοῖς». Ἐπειδὴ ἔχουν γραφεῖ πολλὰ γιὰ τὶς ἀνακολουθίες του καὶ τὰ παιχνίδια του αὐτά, παρουσιάζουμε περιληπτικὰ τὰ γεγονότα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴ νέα ἀστοχία του καὶ τὴ σχολιάζουμε:
1. Ὁ κ. Σεραφεὶμ κατήγγειλε ὡς αἵρεση τὴν «μεταπατερικὴ θεολογία» καὶ τὸν Οἰκουμενισμό, πραγματοποιώντας Ἡμερίδα (15/2/2012). Στὴν Ἡμερίδα καθηγητὲς Πανεπιστημίου (τῆς Δογματικῆς, τῆς Πατρολογίας, τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας), ἕνας Ἐπίσκοπος, ἀλλὰ καὶ ἕνας ἐρευνητής, κατήγγειλαν τὸν μητροπολίτη Δημητριάδος ὡς προωθοῦντα τὴν μεταπατερικὴ θεολογία, ἡ ὁποία ἀπορρίπτει τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ λειτουργεῖ ἀποδομητικὰ τόσο γιὰ τὴν Ἐκκλησία ὅσο καὶ γιὰ τὸ ἔθνος.
2. Τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2012 (4 Μαρτίου) ὁ κ. Σεραφεὶμ ἐξέδωσε Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιο μὲ τὴν ὁποία καταδίκαζε τὸν Οἰκουμενισμό, διάβασε δὲ καὶ ἀνάθεμα κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (καὶ τῆς μεταπατερικῆς θεολογίας ποὺ αὐτὸς διαλαμβάνει). Στὴν Ἐγκύκλιο ἔλεγε καὶ τὰ ἑξῆς:
«Τὰ ἀναθέματα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀποτελοῦν... πανηγυρικὲς διακηρύξεις, ὅτι οἱ συγκεκριμένοι [αἱρετικοί, Οἰκουμενιστέςκ.λπ.] δὲν ἀνήκουν στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ καλεῖται νὰ ἐπιτείνει τὴν προσοχή του εἰς αὐτὸ καὶ νὰ μὴν συμφύρεται μετὰ τῶν ἀναθεματιζομένων διὰ νὰ μὴν ἀπολέση τὴν ὑγιαίνουσα διδασκαλία ἄνευ τῆς ὁποίας δὲν ὑφίσταται σωτηρία. Ἑπομένως τὰ ἀναθέματα ἀποτελοῦν ...ἔξοχο ἀμυντικὸ μηχανισμὸ καὶ παιδαγωγικὸ τρόπο διὰ τὴν διασφάλιση τῆς ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας καὶ ἀληθείας».
Ἀλλὰ προχώρησε ἀκόμα περισσότερον. Ἐβράβευσεν τοὺς θεωρούμενους ὡς ἀρχηγοὺς τοῦ ἀγῶνος ἐναντίον τῆς μεταπατερικῆς θεολογίας καὶ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ: τὸν π. Γεώργιο Μεταλληνό, τὸν π. Θεόδωρο Ζήση καὶ τὸν κ. Λαυρέντιο Ντετζιόρτζιο, Πρόεδρο τῆς «Φιλορθοδόξου Ἑνώσεως “Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος”» (Φ.Ε.Κ.Φ.), ἡ ὁποία Ἕνωση ἔχει καταγγείλει ἐπανειλημμένως τὸν Μητροπολίτη Δημητριάδος ὡς μεταπατερικὸ Οἰκουμενιστὴ Ἐπίσκοπο.
3. Ἀλλὰ μέχρι ἐδῶ «φτούρησε» ἡ ἀντι-οικουμενιστικὴ δραστηριότητα-ἀγωνιστικότητα τοῦ κ. Σεραφείμ. Μόνο γιὰ ἕνα χρόνο. Ἐπανέλαβε ὅ,τι καὶ τὸ 2011. Τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ 2011 ἐκτόξευσε τὰ ἀναθέματα κατὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν, καὶ ταυτόχρονα σχεδόν, ὑμνολογοῦσε τὸν ἀρχηγέτη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κ. Βαρθολομαῖο, ὡς «φρυκτωρὸ» τῆς Πίστεως καὶ ἐπιδέξιο «οἰακοστρόφο» (δηλ. τιμονιέρη) τῆς Ὀρθοδοξίας!
Ἔτσι, στὶς 16.3.2012 ὁ κ. Σεραφεὶμ ἔριξε τὶς μάσκες. Ἀποδέχτηκε τὸ αἴτημα τῆς μεταφορᾶς στὸν Πειραιὰ τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας Ξενιᾶς Βόλου καὶ τὴν τέλεση τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο, διὰ νὰ «συμφιλιωθεῖ» μαζί του καὶ νὰ μετριάσει τὶς ἐναντίον τοῦ Δημητριάδος ἐντυπώσεις, χρησιμοποιώντας ὡς μέσον τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας.
Ὅταν κατηγορήθηκε ὁ Πειραιῶς γι’ αὐτό, ὅτι δηλαδή, ὑποδέχθηκε «μὲ τιμὲς τὸν "οἰκουμενιστὴ" μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιο», αὐτὸ ἐνόχλησε τὸν κ. Σεραφείμ. Τὸ θεώρησε τόσο μεγάλη καὶ δεινὴ ὕβρη, ὥστε ἀναγκάσθηκε νὰ ἀπολογηθεῖ καὶ ταυτόχρονα νὰ διαμαρτυρηθεῖ· πρὸς τοῦτο ἀπέστειλε καὶ ἐπιστολὴ στὴν «ΦΕΚΦ», στὴν ὁποία ἔγραφε καὶ τὰ ἑξῆς:
«Ἀναποδείκτως μὲ κατηγορεῖτε ὅτι ὑπεδέχθην μὲ τιμὰς τὸν “οἰκουμενιστὴ” Μητροπολίτην Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιον...». Ἁπλῶς τοῦ ἐπέτρεψα νὰ τελέσει τὴν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν, ἐγὼ δέ, δὲν παρευρισκόμουν στὸν ἴδιο Ναό, ἀλλὰ «εὑρισκόμην εἰς ἕτερον Ναὸν τῆς Μητροπολιτικῆς μου Περιφερείας»!
Μὲ τὴν ἐπιστολή του αὐτὴ ὁ Πειραιῶς, προσπάθησε νὰ ἀποσείσει τὴν κατηγορίαν τῆς ἀνακολουθίας, ὅτι παίζει δηλαδή, σὲ δυὸ ταμπλώ, ὅπως ἀποκάλυψαν οἱ πράξεις του: ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ νὰ διοργανώνει Ἡμερίδα, στὴν ὁποία κατεδικάζετο ἡ μεταπατερική οἰκουμενιστικὴ θεολογία (καὶ ὁ πάτρωνάς της μητροπολίτης κ. Ἰγνάτιος), καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ δέχεται στὴν Μητρόπολη Πειραιῶς τὸν κατονομασθέντα στὴν Ἡμερίδα ὡς Οἰκουμενιστὴ κ. Ἰγνάτιο! Ἂν καὶ ἀνεπιτυχῶς, θεώρησε τότε ὁ κ. Σεραφεὶμ ὅτι «κουκούλωσε» τὴν ἀνακολουθία του.
4. Ἀλλὰ ἡ ἀλήθεια δὲν κρύβεται. Δὲν πέρασε δηλαδὴ ἕνας χρόνος καὶ ὁ κ. Σεραφείμ, αὐτὸν ποὺ στὴν περυσινὴ Ἡμερίδα καὶ τὴν Ἐγκύκλιο περὶ Οἰκουμενισμοῦ μᾶς συμβούλευε νὰ ἀποφεύγει κάθε πιστὸς ὡς Οἰκουμενιστή, «διὰ νὰ μὴν ἀπολέση τὴν ὑγιαίνουσα διδασκαλία ἄνευ τῆς ὁποίας δὲν ὑφίσταται σωτηρία», μὲ αὐτὸν ποὺ πέρυσι ἀπέφυγε νὰ τελέσει Ἀκολουθία, πρὶν μιὰ βδομάδα τὸν παρασημοφόρησε, στὴν Μητροπολιτική του περιφέρεια καὶ στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο τῆς Ἁγίας Τριάδος Πειραιῶς!
Συγκεκριμένα: Σὲ ἐκδήλωση τοῦ Συνδέσμου Ἐπιστημόνων τὴν (17/2/2013), ὁ κ. Σεραφεὶμ εἶπε γιὰ τὸν κ. Ἰγνάτιο: «...Μπορῶ νὰ ἀναφέρω μὲ πολλὴ ἀλήθεια ὅτι πάντοτε θαύμαζα το πολυτάλαντο τοῦ ἀνδρός... Ταυτόχρονα διαπίστωσα ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἰγνάτιος εἶναι «ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ Θεοῦ»!!!
Κάθε ἁπλὸς πιστός, βλέποντας αὐτὲς τὶς ἀνακολουθίες ἀναρωτιέται:
● Κατὰ ποιά λογική, μετὰ ὅσα ἔχουν εἰπωθεῖ ἀπὸ τὸν κ. Σεραφεὶμ καὶ τοὺς συνοδοιπόρους του κατὰ τοῦ κ. Ἰγνάτιου Γεωργακόπουλου, αὐτὸς εἶναι «ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ Θεοῦ»!
● Κατὰ τὴν Ἡμερίδα στὸν Πειραιὰ καὶ τὴν Ἐγκύκλιο τοῦ κ. Σεραφείμ, ἡ Θεολογικὴ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου καὶ ὁ Πρόεδρός της κ. Ἰγνάτιος Γεωργακόπουλος, καταγγέλθηκαν ὅτι εἶναι διακινητὲς στὸν Ὀρθόδοξο χῶρο τῆς αἱρετικῆς μετα-πατερικῆς οἰκουμενιστικῆς θεολογίας, τὴν ὁποίαν (κατὰ τὸν Πειραιῶς), ὅσοι ἀποδέχονται κινδυνεύουν νὰ ἀπολεσθοῦν!!!
Μπορεῖ ἕνας ἀγωνιστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ὁ κ. Σεραφείμ, νὰ παρουσιάζει τέτοιου εἴδους κραυγαλέες ἀντιφάσεις; Τὴν μιὰ νὰ κατηγορεῖ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τοὺς ἡγέτες του (Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, καὶ Μητροπολίτη Δημητριάδος Ἰγνάτιο κ.λπ.) καὶ τὴν ἄλλη, νά τοὺς ἀμνηστεύει καὶ νὰ τοὺς δίδει ἐκκλησιαστικὴ νομιμοποίηση ἐπαινώντας ἢ παρασημοφορώντας, καί μάλιστα στὴν ἴδια τὴν Μητρόπολη Πειραιῶς, ἀπ’ ὅπου βροντοφώναξε γιὰ πρώτη φορὰ τὰ φοβερὰ ἐκεῖνα ἀναθέματα ἐναντίον τους;
5. Ἀλλ’ ἂς δοῦμε καὶ μιὰ ἄλλη παράμετρο. Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς, ὄχι μόνο ἔχει γράψει καταπελτώδη ἄρθρα κατὰ τοῦ Μασωνισμοῦ, ὄχι μόνο φιλοξένησε καὶ παρέστη σὲ Σύναξη κληρικῶν καὶ λαϊκῶν στὸν Πειραιὰ μὲ θέμα τὸν Μασωνισμό, ἀλλὰ ἔχει γράψει κατὰ λέξη τὰ ἑξῆς: «σημειῶ ὅτι μὲ αἰτιᾶσθε ὅτι ὁμιλῶ ἐναντίον τοῦ Τεκτονισμοῦ καὶ ὄχι ἀρκούντως κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Διερωτῶμαι, ἀγνοεῖτε ὅτι πηγὴ καὶ μήτρα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τυγχάνει ἡ Μασωνία, ποὺ προωθεῖ δι’ αὐτοῦ τὴν παγκόσμια θρησκεία τοῦ Ἑωσφορισμοῦ, ὅπως καὶ τῆς Μασωνίας πηγὴ καὶ μήτρα εἶναι ὁ φρικώδης διεθνὴς Σιωνισμός;»!!!
Ἂν τοῦτο ἰσχύει (ποὺ καὶ κατὰ τὴν δική μας ἐκτίμηση ἰσχύει), τότε σημαίνει ὅτι ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ὑποδέχεται καὶ νὰ συλλειτουργεῖ μὲ Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους, ἀφοῦ (ἂν ὄχι ὅλοι) οἱ περισσότεροι ἀπ’ αὐτοὺς ἐμπλέκονται μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο μὲ τὴν Μασωνία, παίρνουν κατευθύνσεις ἢ ἀκολουθοῦν ἐμμέσως ἢ ἀμέσως τὶς Ἐντολές της καὶ ὄχι τὶς Ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Καὶ «τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;» (Β΄ Κορ. στ΄ 14-15).
Καὶ πάλι λοιπόν ἔρχεται ἐπίμονα τὸ ἐρώτημα:
Γιατί ὁ Πειραιῶς ἀσχολεῖται καὶ καταγγέλλει τὴν ἐξω-εκκλησιαστικὴ εἰδωλολατρικὴ ὀργάνωση τῆς Μασωνίας (οἱ ἐναντίον της δηλώσεις δὲν παύουν νὰ ἀποτελοῦν ἔμμεση διαφήμιση) καὶ δὲν ἀσχολεῖται μὲ ἐκείνους τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ ξέρει ὅτι εἶναι Οἰκουμενιστές, ἐνδεχομένως καὶ μασῶνοι, ἀφοῦ τὸ φωνάζουν οἱ λόγοι καὶ οἱ ἐνέργειές τους; Κι ἂν δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδείξει τὴν μασωνικὴ ἰδιότητα κάποιου Ἐπισκόπου, θὰ μποροῦσε νὰ βγάλει συμπεράσματα ἀπὸ τὴν διδασκαλία του καὶ τὶς συγγενικὲς πρὸς τὸν Μασωνισμὸ θέσεις καὶ πρακτικές του.
Π.χ., ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔχει θέσεις –πρακτικὲς καὶ θεωρητικὲς– ποὺ συμπίπτουν μὲ ἐκεῖνες τῆς Μασωνίας, ὅταν λέγει ὅτι «σὲ ἕνα Θεὸ πιστεύουμε ὅλοι» (Μουσουλμάνοι καὶ Χριστιανοί), ὅταν ὠθεῖ πρὸς τὸν Οἰκουμενισμό, ὅταν δίδει ὡς δῶρο τὸ ἀντίχριστο Κοράνιο καὶ παρίσταται (παρὰ τὴν ἀπόλυτη ἀπαγόρευση ἀπὸ τοὺς Ἱ. Κανόνες) σὲ συμπροσευχὲς μὲ αἱρετικούς, Μουσουλμάνους, Βουδιστὲς καὶ Ἑβραίους, κ.λπ. Μὲ ὅλα αὐτά, τί ἄλλο κάνει, παρὰ νὰ ἐφαρμόζει, ὄχι ὀρθόδοξες, ἀλλὰ μασωνικὲς διδασκαλίες;
Ἐφ’ ὅσον ὁ Πειραιῶς, ὁμολογεῖ τὴν βεβαιότητά του πὼς ὁ Μασωνισμὸς κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμό, «πηγὴ καὶ μήτρα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τυγχάνει ἡ Μασωνία», τότε εἶναι ἡλίου φαεινότερο ὅτι, τουλάχιστον οἱ ἀρχηγέτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, συνεργάζονται μὲ Μασώνους ἢ ἐφαρμόζουν μασωνικὲς ἀρχές· εἶναι δηλαδὴ –κατὰ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο– «Μασῶνοι»! Καὶ μέσα στοὺς καταγγελλόμενους καὶ ἀναθεματισθέντες ὡς ἡγέτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μάλιστα ἀπὸ τὴν Ἡμερίδα τοῦ Πειραιᾶ, εἶναι καὶ ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος Ἰγνάτιος, ποὺ κι αὐτὸς συμπροσεύχεται μὲ αἱρετικοὺς «ἐπισκόπους» οἰκουμενιστές, καθ’ ὅμοιον τρόπον, ὅπως ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ὁ Σύρου Δωρόθεος κ.λπ.
Ἐπίσης καὶ οἱ συμπροσευχὲς εἶναι φανερὸ ὅτι ἐντάσσονται μέσα στὰ πλαίσια τοῦ Μασωνισμοῦ, ἀφοῦ διευκολύνουν τὴν πίστη σὲ ἕνα Θεὸ χωρὶς ὁμολογιακὲς ἀποχρώσεις (δηλ. τὸν ἀπρόσωπο Μ.Α.Τ.Σ. «Μέγα Ἀρχιτέκτονα τοῦ Σύμπαντος»), ποὺ διευκολύνει τὸν δρόμο πρὸς τὸν Ἀντίχριστο.
Καὶ κάτι τελευταῖο, παρενθετικό, ἀλλὰ ἀναγκαῖο: Εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ Μασῶνοι δὲν ἀπαιτοῦν ἀπὸ κάποιο μέλος τους (εἰδικὰ Ἐπίσκοπο ἢ Πατριάρχη) νὰ «ὁμολογήσει» τὴν πίστη του στὴν Μασωνία γιὰ εὐνόητους λόγους καί, ἀκόμα, πὼς οἱ Μασῶνοι αὐτοσυστήνονται ὡς φιλάνθρωποι, ἀλτρουϊστὲς κ.λπ. Ἕνας λοιπόν, σύγχρονος Ἐπίσκοπος (ἢ ὁλόκληρη Σύνοδος), ποὺ ἐνδιαφέρεται περισσότερο γιὰ τὴν φιλανθρωπία, γιὰ τὰ συσσίτια, γιὰ τὸ βοήθημα 3ου παιδιοῦ στὴ Θράκη, τὶς διάφορες φιέστες καὶ πανηγύρεις,καὶ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν καθαρότητα τῆς Πίστεως· ποὺ ἀδιαφορεῖ ἂν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ τὸ δεξὶ χέρι του, ὁ γνωστός μας κ. Ζηζιούλας (ποὺ τὸν ἀποκάλεσε καὶ «βραχίονα» τῆς Ὀρθοδοξίας), διδάσκουν αἱρέσεις καταδικασμένες ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, τότε, αὐτοὶ οἱ Ἐπίσκοποι, μὲ ποιόν συγγενεύουν περισσότερο; Μὲ τὴν Μασωνικὴ διδασκαλία ἢ τὴν χριστιανικὴ Πίστη;
Πῶς λοιπόν, ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς, ἀποφαίνεται ὅτι ἕνας «ἀναθεματισθεὶς» ὑπ’ αὐτοῦ κατὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας Ἐπίσκοπος ὡς Οἰκουμενιστὴς (ἔστω κι ἂν δὲν τὸν κατονόμασε), ἕνας κατονομασθεὶς ὡς Οἰκουμενιστὴς στὴν Ἡμερίδα τοῦ Πειραιᾶ, καθότι καὶ Πρόεδρος τῆς αἱρετικῆς μεταπατερικῆς Ἀκαδημίας Βόλου, ὁ ὁποῖος μάλιστα (ὁ Δημητριάδος) μπορεῖ νὰ ἔχει τὴν μασωνικὴ ἰδεολογία (πάλι κατὰ τὶς ἐκτιμήσεις καὶ διακηρύξεις τοῦ Πειραιῶς, ὅτι πίσω ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμὸ βρίσκεται ἡ Μασωνία), πῶς λοιπὸν ἀποφαίνεται ὅτι αὐτὸς ὁ Οἰκουμενιστὴς (πιθανὸν ἐμφορούμενος ἢ ἀφανῶς ποδηγετούμενος ἀπὸ ἰδέες τῆς μασωνίας) εἶναι «ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ Θεοῦ»;
Ποιά παιχνίδια παίζετε κ. Σεραφείμ; Ξέρετε ἢ δὲν ξέρετε ποιοί εἶναι Οἰκουμενιστὲς καὶ ἔμμεσα Μασῶνοι; Ἂν δὲν ξέρετε, τότε γιατί τὸ καταγγέλλετε; Ἂν ξέρετε γιατί δὲν ἀποκαλύπτετε στὸ Λαὸ τοῦ Θεοῦ τοὺς Οἰκουμενιστὲς (Μασώνους); Γιὰ ποιόν ἢ γιὰ ποιούς «δουλεύετε»;
Ποιά πρακτικὴ σημασία ἔχει νὰ κυνηγᾶτε καὶ νὰ καταγγέλλετε ἀόριστους, ἀνώνυμους ἢ καὶ ἀνύπαρκτους Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους;
Ἐδῶ τὸ μυαλό μας σταματᾶ. Δὲν θὰ ποῦμε κάτι περισσότερο. Θὰ παραθέσουμε ἕνα κείμενο τοῦ Ἁγίου καὶ Μ. Ἀθανασίου. Δὲν ἰσχυριζόμαστε ὅτι ὑπάρχει πλήρης ἀναλογία μὲ τὴν περίπτωση τοῦ μητροπολίτη Πειραιῶς, ἀλλὰ ὑπάρχουν κάποιες ὁμοιότητες, διακρίνουμε ἴδιες μεθόδους!
Ἔτσι κι ἀλλιῶς, πρέπει νὰ παύσει τὸ κρυφτοῦλι τῶν Ἐπισκόπων. Ἔχουν ὑποχρέωση, ἂν βαδίζουν στ’ ἀχνάρια τῶν Ἁγίων Πατέρων, νὰ κάνουν ὅ,τι κι ἐκεῖνοι. Νὰ ἀποκαλύψουν καὶ νὰ καταδικάσουν τὴν αἵρεση καὶ τοὺς (Μασώνους) Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους, ποὺ ὑπονομεύουν τὴν Πίστη καὶ τὴ σωτηρία, ποὺ (σύμφωνα μὲ τὴν ὁμολογία τοῦ Μητροπολίτη Πειραιῶς) κρύβονται μέσα στὴν καρδιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας: τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον. Ἢ ἀμφιβάλλουν καὶ γι’ αὐτὴν ἀκόμα τὴν Ἱερότητά της;

Φιλορθόδοξος Ἕνωσις "Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος"
Ὁ Πρόεδρος Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο
Ὁ Γραμματέας Σημάτης Παναγιώτης

3 σχόλια:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ο μακαρίτης ο Χριστόδουλος δεν μας άφησε μόνους. Έχει μακριά την ουρά και ένας-ένας θα ξεπροβάλλει.

O Σεραφείμ μπαίνει στη λίστα των υποψηφίων διεκδικητών του αρχιεπισκοπικού θρόνου μαζί με τους Νικόλαο Μεσογαίας και Ιγνάτιο Βόλου.

Silver είπε...

Αδελφέ μου, μετά την "Ομολογία Πίστεως", την οποία υπέγραψα και εγώ, ήλπιζα ότι ο Κύριος με τον Πειραιώς Σεραφείμ τον Αιτωλίας Κοσμά, Γορτυνίας Ιερεμία και Κυθήρων Σεραφείμ θα "απελευθέρωνε" την τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος από την παναίρεση του Οικουμενισμού. Ως φαίνεται η ...διόρασίς μου --ένεκα των πολλών μου αμαρτιών--με εξαπάτησε.

Ευχαριστώ για την επίσκεψη, η Κυρία Θεοτόκος σκέπη μας!

πεταμένος είπε...


AΓΑΠΗΤΕ ΑΝΩΝΥΜΕ,
Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΜΙΛΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ ΤΟΥ .
ΔΙΟΤΙ ΑΙΡΕΣΙΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΟΤΕΕΕΕΕ.
______ΕΚ ΠΑΛΑΙ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΜΟΝΟΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ.

ΑΣΕ ΤΗΝ ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΕΚΦΥΓΕΣ.
Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΓΕΝΑΤΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ.
Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΑΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ, ΣΥΝΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ, ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ, ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΜΗ ΘΕΛΗ ΝΑ ΜΙΜΗΘΗ ΤΟΝ ΑΓ.ΜΑΡΚΟ, ΤΟΝ ΕΥΓΕΝΙΚΟΝ.
ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΓΚΑΛΕΙ, ΣΥΝΟΔΟΝ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΘΑ ΠΡΕΠΗ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΗ, Σ Υ Ν Ο Δ Ι Κ Ω Σ, ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ, ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΜΕΝΟΝΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΝ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ, ΟΤΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΜΟΙΧΕΠΙΒΑΤΗΝ, ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1054 ΕΤΟΣ.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ, ΔΗΛΑΔΗ, ΤΟΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΝ, ΚΑΙ ΜΗ ΟΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΝ, ΟΤΙ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΟΙΗΤΑΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝ.

ΟΜΩΣ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΑΙΕΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ, ΟΤΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ ΒΕΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΜΕΝΟΣ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΜΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ,
ΟΠΩΣ ΝΟΜΙΖΕΙ, ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ, ΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΑΤΟΠΑ ΤΟΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙΣ ΚΑΙ ΔΗ ΤΟΙΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣΙ,
ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ.

Ο ΔΕΙΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑΝ ΝΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΗ ΤΟΥΣ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ, ΙΩΑΝΝΗΝ ΖΗΖΙΟΥΛΑΝ, ΙΓΝΑΤΙΟΝ ΒΟΛΟΥ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΠΟΛΥ ΦΟΒΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ, ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΕ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΥΠΕΡΗΦΑΝΑ, ΥΠΕΡΦΥΑΛΑ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΑ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ.
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ.

ΑΝ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΓΝΩΜΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ,
ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ, ΚΑΙ ΑΠΑΡΝΟΥΜΕΝΟΙ ΑΥΤΑΣ ΟΙ ΠΡΟΗΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ, ΩΣ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΙ ΠΛΕΟΝ,
ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΥΠΗΡΕΤΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΝΩΝΥΜΕ,
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΑΙΖΟΝΤΕΣ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΗΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΗΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ;;;;

ΜΗΠΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΑΣ ΕΜΠΑΙΚΤΑΣ.
ΜΗΠΩΣ ΩΣ ΠΛΑΝΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΠΛΑΝΑ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ΚΑΙ ΟΥΚ ΑΦΙΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣΕΛΘΕΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ, ΟΥΔΕ ΑΥΤΟΣ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ,....... ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, ΟΠΩΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙ, ΕΙΣ ΤΟ bideo ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΣΩΣΗΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΣΟΥ !!!!

ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ, ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ,
ΚΑΙ ΚΑΘΗΡΗΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ.
ΩΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΙΖΡΕΝΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ.

ΜΕΤ' ΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΩΝ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΦΡΟΝΟΥΝΤΑΣ,
ΚΑΙ ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΑΣ ΛΑΙΚΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ.
ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΜΑΣ ΕΠΑΨΑΝ ΝΑ ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1965, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.
_________________________________
ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ, ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ καὶ ΙΕΡΕΙΣ,
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ :
ΔΙ'ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ.
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣέΚΤΟΥΣ.

ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ
ΙΕΡΕΥΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ:
KAI ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΩΝ
ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΓΙΑΝ ΠΙΣΤΗΝ
†π.Ἀ. † ΙΗCΟΥC ΧΡΙCΤΟC ΝΙΚΑ †Π.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 10 ΜΑΙΟΥ 2013