Γνωστοποίηση:

Αγαπητοί και σεβαστοί επισκέπτες της «ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ  ΦΩΝΗΣ», σας πληροφορώ την διακοπή αυτής της ιστοσελίδας. Ο λόγος, είναι η αδυναμία μου για λόγους Ορθοδόξου Πίστεως, να συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου, ως διαχειριστής της ιστοσελίδας της αδελφότητας «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΦΩΝΗ». Συγκεκριμένα, δεν μπορεί η αδελφότητα να μου ζητά την προβολή αντιοικουμενιστικών άρθρων από την Πατερική γραμματεία και συγχρόνως να υπακούει στον κύριο Σωτηρόπουλο, και τον Γέροντα Εφραίμ για παραμονή τους και κοινωνία με τον λατινόφρονα Οικουμενιστή Μητροπολίτη Καναδά κ. Σωτήριο, και τους Κληρικούς του. Υπηρετώ την αδελφότητα σε ό,τι μου ζητούν, αλλά οι συνεχόμενες συστάσεις μου ότι δεν βαδίζουνε τον Ορθόδοξο  δρόμο, δεν βρίσκουν τόσα χρόνια ανταπόκριση. Λυπάμαι, αλλά δεν πάει άλλο. Νομίζω ότι η συνεχιζόμενη βοήθειά μου,  προς την αδελφότητα  που δεν υπηρετεί την Πίστη σύμφωνα με την Αγία Γραφή και την Πατερική διδασκαλία, μου δημιουργεί πρόβλημα ενοχής. Η ανορθόδοξη «κατήχηση» του Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου «υπομονή άχρι καιρού», δεν με αγγίζει. Για μένα υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας του κ. Σωτηρόπουλου, του Γέροντα Εφραίμ και των «αντιοικουμενιστών» --αγώνας εντός της "Εκκλησίας"--, και ο άλλος είναι αυτός που αντηχεί συνεχώς στα αυτιά μου. Είναι η επιθυμία της Κυρίας Θεοτόκου που θέλει τα τέκνα Της να γνωρίζουν ότι οι εχθροί «εμού τε και του Υιού μου» μας πλανούν. Όθεν έχουμε εντολή: «Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε» και : «εάν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζηται υμίν παρ΄ ο ευηγγελισάμεθα υμίν, ανάθεμα έστω». Αυτό και κάνω. Είμαι παναμαρτωλός αλλά πιστεύω ότι είμαι Ορθόδοξος.
Σας ευχαριστώ!


Επίκειται η "Αγιοκατάταξη" του Σωφρονίου της μικτής μονής του Έσσεξ;;

β) Εις το βιβλιοπωλείον της μικτής Μονής του Έσσεξ πωλείται μεταξύ άλλων τρίγλωσσος έκδοσις της θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου προς χρήσιν των Ουνιτών. Εις το κείμενον της εκδόσεως αυτής το Σύμβολον της Πίστεως παρατίθεται μ ε τ ά τ ο υ Φ ι λ ι ο κ β ε και εις το "εν πρώτοις μνήσθητι Κύριε...." υπάρχει η φράσις "....του Αγίου Πατρός ημών και Πάπα Ρώμης (τούδε)..." Τι έτι χρείαν έχομεν μαρτύρων; 
Περιττόν να προστεθή ότι εις το αυτό βιβλιοπωλείον διατίθενται όλα τα βιβλία των εν Ελλάδι νεορθοδόξων μεταφρασμένα και εις την Αγγλικήν και Γαλλικήν.
 
Δεν διατίθενται όμως τα κατά νεορθοδόξων κείμενα του π. Θεοκλήτου Διονυσιάτου, παρ' ότι πολλοί ομογενείς εκ Λονδίνου τα ζητούν επιμόνως....
 
Είναι αυτονόητον, ως εξ όλων των ανωτέρω προκύπτει, ότι η εν Έσσεξ μικτή Μονή συνιστά πνευματικόν κίνδυνον δι' όλους τους εν αφελότητι καρδίας προσεγγίζοντας αυτή ορθοδόξους πιστούς. Αλλ' επειδή και η ιδία η Μονή αντιλαμβάνεται τον κίνδυνον, τον οποίον αντιπροσωπεύουν δια την ουνιτικήν πορείαν της αυτοί ακριβώς οι πατροπαραδότως θρησκεύοντες ορθόδοξοι ομογενείς, δι' αυτό και απαγορεύει εις αυτούς, οσάκις ανυπόπτως προσέρχονται προς Θείαν Κοινωνίαν, να εγγίζουν με τα χείλη ή την γλώσσαν των την αγίαν λαβίδα, αλλ' εκτινάσσουν οι Ιερείς της εξ αποστάσεως τον άγιον Άρτον εντός του στόματός των, προφανώς "ίνα μη μιανθώσι" εκ της τοιαύτης επαφής, ἁλλ' ίνα φάγωσι--αμόλυντα--το πάσχα" ......
 

Διακοπή μνημοσύνου

«Καιρός τω παντί πράγματι» (Εκκλη.3: 1).

Και νυν, καιρός θρήνου, καιρός ομολογίας, καιρός αποφάσεως σωτηρίας.

«Συντετέλεσται» (1 Βασ. 20: 33) ήδη η πτώσις εν τη πίστει του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και τω συν αυτώ Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, Επισκόπων, Αγιορειτών και των κοινωνούντων αυτοίς κληρικών και λαϊκών.
 Κλαύσατε και αναγγείλατε: 
Πέπτωκε Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ, και διαθέσει και φρονήματι και λόγω και πράξει. Ηθέτησαν, οι δυστυχείς και θεοπαράδοτα δόγματα και θείους νόμους και αγίους Πατέρας και ιεράν Παράδοσιν και Ορθόδοξον Εκκλησίαν, και γενικώς την πίστιν της Ορθοδοξίας. Ωμολόγησαν την μετά της παπικής αιρέσεως ένωσιν και την εν τη Οικουμενιστική παναιρέσει του Π.Σ.Ε. τοιαύτην, «δημοσία… γυμνή τη κεφαλή επ΄ Εκκλησίας» (ΙΕ΄ Κανών ΑΒ Συνόδου), και παραμένουν γηθοσύνως αμετανόητοι.  Καιρός του ποιήσαι το θέλημα Κυρίου, ως τούτο ορίζεται δια του ΛΑ΄ Κανόνος των Αγίων Αποστόλων και του ΙΕ΄ Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, περί χωρισμού και διακοπής του μνημοσύνου του πεπτωκότος Επισκόπου.


«Σώζων σώζε την σεαυτού ψυχήν», είναι και νυν η φωνή του ουρανού προς πάντα Ορθόδοξον (Γεν. 19:17).

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

Η Β΄ Σύνοδος του Βατικανού αποτελεί αναγέννησιν όλων των ευρωπαϊκών ουμανισμών, αναγέννησιν πτωμάτων. Διότι αφ΄ ότου ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι παρών εις τον γήϊνον κόσμον, ο κάθε ουμανισμός είναι πτώμα. Τα δε πράγματα έχουν ούτω, διότι η Σύνοδος ενέμεινεν επιμόνως εις το δόγμα περί του αλαθήτου του πάπα=του ανθρώπου. Θεωρούμενοι από την σκοπιάν του αεί ζώντος Θεανθρώπου, του ιστορικού Κυρίου Ιησού, όλοι οι ουμανισμοί κατά το μάλλον ή ήττον ομοιάζουν με εγκληματικάς ουτοπίας, διότι εν ονόματι του ανθρώπου φονεύουν κατά διαφόρους τρόπους και εξοντώνουν τον άνθρωπον ως ψυχοφυσικήν οντότητα. Όλοι οι ουμανισμοί επιτελούν ένα αλογίστως τραγικόν έργον:  διϋλίζουν τον κώνωπα και καταπίνουν την κάμηλον. Δια δε του δόγματος περί του αλαθήτου του πάπα το έργον αυτό έχει αναχθή εις δόγμα. Όλα αυτά όμως είναι φρικτά, φρικτότατα. Διατί; Διότι το ίδιον δόγμα περί του αλαθήτου του ανθρώπου δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η ανατριχιαστική κηδεία του κάθε ουμανισμού, από του βατικανού, του αναχθέντος εις δόγμα, μέχρι του σατανικού ουμανισμού του Σαρτρ. Εις το ουμανιστικόν πάνθεον της Ευρώπης όλοι οι θεοί είναι νεκροί, με επί κεφαλής τον Ευρωπαϊκόν Δία. Νεκροί, έως ότου εις την μαραμένην καρδίαν των ανατείλη η μέχρι τελείας αυταπαρνήσεως μετάνοια, με τας αστραπάς και τας οδύνας της του Γολγοθά, με τους αναστασίμους σεισμούς και τας μεταμορφώσεις της, με τας καρποφόρους της θυέλλας και αναλήψεις. Και τότε; Τότε θα είναι ατελείωτοι αι δοξολογίαι των προς τον αεί ζωοποιόν και θαυματουργόν Θεάνθρωπον, τον όντως μόνον Φιλάνθρωπον εις όλους τους κόσμους.

Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας : Οἴμοι! οἴμοι! τῆς συνειδήσεως ἐλεγχούσης με, καὶ τῆς γραφῆς βοώσης, καὶ διδασκούσης με·

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=18&t=6540

ὦ ψυχὴ, τῶν μιασμάτων, καὶ παρὰ σοὶ ἐβδελυγμένων ἔργων! 
Οἴμοι, ὅτι τὸν ναὸν τοῦ σώματος ἔφθειρα, καὶ τὸ ἅγιόν σου Πνεῦμα ἐλύπησα! ὦ Θεὲ, ἀληθινά σου τὰ ἔργα, καὶ δικαία ἡ κρίσις σου, καὶ εὐθεῖαι αἱ ὁδοί σου, καὶ ἀνεξιχνίαστα τὰ κρίματά σου. 
∆ιὰ πρόσκαιρον ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν, ἀθάνατα βασανίζομαι· 
δι' ἡδονὴν σαρκὸς, τῷ πυρὶ παραδίδομαι. 
∆ικαία ἡ κρίσις τοῦ Θεοῦ· 
ἐκαλούμην, καὶ οὐχ ὑπήκουον· 
ἐδιδασκόμην, καὶ οὐ προσεῖχον· 
διεμαρτύραντό μοι, ἐγὼ δὲ κατεγέλων· 
ἀναγινώσκων καὶ ἐπιγινώσκων, οὐκ ἀπιστεύων, ἀλλ' ἐν ἀμελείᾳ, καὶ ῥᾳθυμίᾳ, καὶ ἀκηδίᾳ, καὶ ἐν περισπασμοῖς, καὶ ταραχαῖς, καὶ ζάλαις τρυφῶν καὶ σπαταλῶν, καὶ σκιρτῶν ἀγαλλόμενος, καὶ εὐφραινόμενος ἐδαπάνησά μου τὰ ἔτη, καὶ τοὺς μῆνας, καὶ τὰς ἡμέρας εἰς τὰ πρόσκαιρα, καὶ φθαρτὰ, καὶ γήϊνα κοπιῶν, καὶ μοχθῶν, καὶ ἀγωνιζόμενος· 
μὴ εἰς νοῦν λαμβάνων, ἢ λογιζόμενος, οἷον φόβον καὶ τρόμον, καὶ ἀγῶνα, καὶ ἀνάγκην ἔχει ἰδεῖν ἡ ψυχὴ, ὅτε τοῦ σώματος χωρίζεται.

Μας ένωσαν, μας έκαναν Ουνίτες με αυτή την δυσοσμία, και συνεχίζουμε να τους μνημονεύουμε!

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25204805
Vatican rebuffs United Nations sex abuse inquiries
Bishops and priests pray under a crucifix (29 March 2013)

The Vatican has refused to provide information requested by the United Nations on the alleged sexual abuse of children by priests, nuns or monks.
The Vatican said the cases were the responsibility of the judicial systems of countries where abuse took place.
The UK National Secular Society accused the Vatican of hiding behind legal technicalities.
On his appointment in March, Pope Francis said dealing with sex abuse was vital for the Church's credibility.
The UN Committee on the Rights of the Child put a wide-ranging questionnaire to the Holy See - the city state's diplomatic entity - last July, asking for detailed information about the particulars of all sexual abuse cases notified to the Vatican since 1995.
The questions included whether priests, nuns and monks guilty of sexual crime were allowed to remain in contact with children, what legal action had been taken against them, whether the Church required clergy to report abuse to secular authorities and whether complainants were silenced.
In its response, the Holy See insisted that it was "separate and distinct" from the Roman Catholic Church, and that it was not its practice to disclose information about the religious discipline of clergy unless specifically requested to by the authorities in the country where they were serving.
It stressed that it had changed the criteria for choosing priests and revised Church law to ensure clergy were properly disciplined.
'Filth'
The National Secular Society criticised the Holy See's response, insisting that it operated a "firm command and control structure over the worldwide Church".
Vatican officials are due to be questioned about child abuse, among other issues, by the UN Committee on the Rights of the Child in January.
After taking office, Pope Francis said the Vatican needed "to act decisively as far as cases of sexual abuse are concerned, promoting, above all, measures to protect minors, help for those who have suffered such violence in the past (and) the necessary procedures against those who are guilty".
His predecessor, Benedict XVI, had promised to rid his Church of the "filth" of clerical sex abuse.
Observers said he went further than ever before in tackling the legacy of abuse, though critics said that was not far enough, accusing him of failing to protect children from paedophile priests.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ


Επίκειται η "Αγιοκατάταξης" του Σωφρονίου της μικτής μονής του Έσσεξ;;

Υπάρχει όμως πληθώρα τεκμηρίων της οικουμενιστικής αυτής τακτικής και όντως "ου δύναται κρυβήναι" η ένοχος μικτή Μονή του Έσσεξ. Θα παραθέσουμε δύο μόνον προς το παρόν, δια να γίνη αντιληπτός ο ρόλος της: 
α) Εις το οικουμενιστικόν και ουνιτικόν περιοδικόν "CONTACTS" των εν Γαλλία νεορθοδόξων διευθυνόμενον υπό του γνωστού Ολιβιέ Κλεμάν, έχει δημοσιευθή προ εικοσιπενταετίας άρθρον ιερομονάχου της εν Έσσεξ μικτής Μονής, υποστηρίζοντος ότι ο κάλλιστος τρόπος προσηλυτισμού εις την Ορθοδοξίαν των εν Γαλλία ετεροδόξων και κυρίως των ουνιτών και παπικών, είναι δι' απευθείας μεταδόσεως της θείας Κοινωνίας εις αυτούς, ώστε βοηθούμενοι υπό της χάριτος του ιερού μυστηρίου να επανεύρουν την αλήθειαν! Πρόκειται ακριβώς δια την τακτικήν την οποίαν ακολουθεί η ECOF μεταδίδουσα μυστήρια προς όλους ανεξαιρέτως ακόμη και εις αστρολόγους και μάγους και αβαπτίστους, ώστε να αυξήση τον αριθμόν των μελών της. Και εδώ έγκειται το όλον ζήτημα. Ότι δηλαδή η μικτή Μονή του Έσσεξ αισθάνεται "εν " μετά της ECOF, έχουν αμφότεραι το αυτό φρόνημα, την αυτήν θεολογίαν, την αυτήν τακτικήν, την αυτήν ευσεβοφάνειαν. 

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013


Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος, Ιωάννου Δαμασκηνού, Σεραφείμ επισκόπου Φαναρίου του νέου ιερομάρτυρος.

Η Αγία Βαρβάρα, αποτελεῖ κόσμημα τῶν μαρτύρων τοῦ 3ου αἰώνα μ.Χ. Ὁ πατέρας της ἦταν ἀπὸ τοὺς πιὸ πλούσιους εἰδωλολάτρες τῆς Ἠλιουπόλεως καὶ ὀνομαζόταν Διόσκορος.
Μοναχοκόρη ἡ Βαρβάρα, διακρινόταν γιὰ τὴν ὀμορφιὰ τοῦ σώματός της, τὴν εὐφυΐα καὶ σωφροσύνη της. Στὴν χριστιανικὴ πίστη κατήχησε καὶ εἵλκυσε τὴν Βαρβάρα μία εὐσεβῆς χριστιανὴ γυναίκα. Τὴν ζωή της μέσα στὸ εἰδωλολατρικὸ περιβάλλον ἡ Βαρβάρα περνοῦσε «ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι». Δηλαδὴ μὲ κάθε εὐσέβεια καὶ σεμνότητα.
Ὅμως τὸ γεγονὸς αὐτό, δὲν ἔμεινε γιὰ πολὺ καιρὸ μυστικό. Ὁ Διόσκορος ἔμαθε ὅτι ἡ κόρη του εἶναι χριστιανὴ καὶ ἐκνευρισμένος διέταξε τὸν αὐστηρὸ περιορισμό της. Ἀλλὰ ἡ Βαρβάρα κατόρθωσε καὶ δραπέτευσε. Ὁ πατέρας της τότε ἐξαπέλυσε ἄγριο κυνηγητὸ μέσα στὶς σπηλιὲς καὶ τὰ δάση, ὅπου κρυβόταν ἡ κόρη του. Τελικά, κατόρθωσε καὶ τὴν συνέλαβε.

Ἀλλὰ ὁ ἄσπλαχνος καὶ πωρωμένος εἰδωλολάτρης πατέρας, παρέδωσε τὴν κόρη του στὸν ἡγεμόνα Μαρκιανό. Αὐτός, ἀφοῦ στὴν ἀρχὴ δὲν κατόρθωσε μὲ δελεαστικοὺς τρόπους νὰ μεταβάλει τὴν πίστη της, διέταξε καὶ τὴν μαστίγωσαν ἀνελέητα. Κατόπιν τὴν φυλάκισε, ἀλλὰ μέσα ἐκεῖ ὁ Θεὸς θεράπευσε τὶς πληγὲς τῆς Βαρβάρας καὶ ἐνίσχυσε τὸ θάρρος της.
Τότε ὁ ἡγεμόνας θέλησε νὰ τὴ διαπομπεύσει δημόσια γυμνή. Ἀλλὰ ἐνῶ ἔβγαζαν τὰ ροῦχα της, ἄλλα ρούχα ὡραιότερα ἐμφανίζονταν στὸ σῶμα της. Ὁ ἡγεμόνας βλέποντας τὸ θαῦμα, διέταξε νὰ ἀποκεφαλισθεῖ. Χωρὶς καθυστέρηση, ὁ ἴδιος ὁ κακοῦργος πατέρας της, ἀνέλαβε καὶ τὴν ἀποκεφάλισε.

Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΩΣΦΟΡΟΣ

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=14&t=8618

OI ΠΕΡΙ ΥΠΑΚΟΗΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

τοῦ Ἱερομονάχου π. Εὐθύμιου Τρικαμηνᾶ

Ἡ  περίοδος πού διερχόμεθα ὡς προετοιμασία γιά τήν μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἔχει, ἐκτός τῶν ἄλλων γιά ἐμᾶς τούς κληρικούς, καί περισσότερη πνευματική ἐργασία (ἐννοῶ κυρίως τήν ἐξομολόγησι καί καθοδήγησι, ἐπίσκεψι ἀρρώστων κλπ.) εἰς τρόπον ὥστε νά μήν μένη χρόνος γιά ἐνημέρωσι καί ἀπάντησι σέ διάφορα κείμενα πού δημοσιεύονται στό διαδίκτυο καί ἀλλοῦ.
 Ἐπειδή ὅμως, μοῦ ἀπεστάλη ἕνα ἀντίγραφο κειμένου, τό ὁποῖο θέτει ὡς ἀπαραίτητο προϋπόθεσι γιά νά ἀποτειχισθῆ κάποιος τό νά ἔχει προηγουμένως πάρει τήν εὐλογία τοῦ γέροντός του καί πνευματικοῦ του πατρός, ἐθεώρησα ἀναγκαῖο νά γράψω κάποιες σκέψεις χάριν τῆς ἀληθείας, ὥστε νά ἀντιληφθῆ ὁ κάθε καλοπροαίρετος ἀναγνώστης τό εὐόλισθο καί ἀντιπατερικό αὐτῆς τῆς θεωρίας καί τό ὅτι ἀποτελεῖ μία ἁπλή δικαιολογία προκειμένου νά μήν πράξωμε ἐν καιρῷ αἱρέσεως ὅσα ἐθέσπισαν ἡ ἁγ. Γραφή καί οἱ ἅγ. Πατέρες.
Τό κείμενο πού μοῦ ἀπεστάλη εἶναι ἀπό τό ἱστολόγιο«Κατάνυξις» καί σ’ αὐτό ἀναφέρεται ἡ ὑπακοή πού ἔκανε ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Κωνσταμονίτου π. Ἀγάθων, στόν γέροντά του π. Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνας, παρ’ ὅτι, ὅταν εἶδε κάποιες αἱρετικές πράξεις τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου πρός τόν Πάπα, ὁ ἴδιος ἠθέλησε ὡς ἐκ τούτου νά διακόψη πάραυτα τό μνημόσυνο τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχου. Τότε ὁ π. Ἐφραίμ τόν συγκράτησε καί τοῦ εἶπε ὅτι ἀκόμη δέν ἦλθε ἡ ὥρα γιά τήν ἀποτείχισι κι ἔτσι ὁ π. Ἀγάθων ἔκανε ὑπακοή στόν γέροντά του.
Ὁ ὑπεύθυνος τοῦ ἱστολογίου αὐτοῦ π. Νικόλαος Μανώλης ἐδικαιολόγησε αὐτήν τήν στάσι τοῦ π. Ἀγάθωνος καί μάλιστα ἔγινε προσπάθεια καί ἀπό τούς δύο νά τήν κατοχυρώσουν ὡς ὀρθόδοξο γραμμή ἐν καιρῷ αἱρέσεως, τό νά ἀπαιτῆται, δηλαδή, ἡ εὐλογία καί συγκατάθεσις τοῦ γέροντος, προκειμένου νά ἀποτειχισθῆ κάποιος καί νά ἀπομακρυνθῆ ἐκκλησιαστικῶς ἀπό τήν αἵρεσι καί τούς φορεῖς της.
Κατ’ ἀρχάς πρέπει νά ἀναφέρω ὅτι ἀπό τήν ἀρχή τῆς μοναχικῆς μας ἀφιερώσεως, μᾶς ἐδίδαξαν ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ πατέρες τοῦ ἁγ. Ὄρους (καί αὐτοί ἀκόμη οἱ γέροντες π. Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης καί π. Ἐφραίμ Κατουνακιώτης) ὅτι ἀπό τήν ὑπακοή ἐξαιροῦνται δύο περιπτώσεις, τά θέματα τῆς πίστεως καί τῆς ἠθικῆς. Δηλαδή ἄν μοῦ ζητηθῆ νά κάνω ὑπακοή σέ θέματα πίστεως ἤ ἠθικῆς, νά μήν ὑπακούσω, ἐφ’ ὅσον διά τῆς ὑπακοῆς αὐτῆς βλάπτομαι ὡς πρός τήν πίστι καί τήν ἠθική. Τώρα δυστυχῶς μέ αὐτά πού γράφουν καί λέγουν ὁ π. Ἀγάθων καί ὁ π. Νικόλαος Μανώλης ἐξομοιώνουν τήν πίστι καί τήν ὑποβιβάζουν στό ἐπίπεδο ὅλων τῶν ἄλλων θεμάτων, γιά τά ὁποῖα ὄντως χρειάζεται ἡ εὐλογία τοῦ γέροντος, προκειμένου νά διασφαλισθῆ ὁ μοναχός ἤ ὁ λαϊκός καί νά μήν καλλιεργῆ τόν ἐγωϊσμό διά τοῦ ἰδίου θελήματος.
Ὁ ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης μᾶς μεταφέρει τήν διδασκαλία τοῦ ἁγ. Νικηφόρου τοῦ ὁμολογητοῦ, ὁ ὁποῖος διδάσκει ὅτι ὁ πρῶτος λόγος, γιά τόν ὁποῖο δύναται νά ἀποχωρήση ὁ μοναχός ἀπό τή μονή τῆς μετανοίας του, εἶναι ὅταν ὁ ἡγούμενος εἶναι αἱρετικός (Ὑποσ. εἰς ΚΑ΄ τῆς Ζ΄ Οἰκουμ.). Ἀπό αὐτή τήν πατερική διδασκαλία πάλι συνάγεται ὅτι, ὅταν ὁ λόγος εἶναι περί πίστεως, παραμερίζονται τά πάντα, ἀκόμη καί ἡ ὑπακοή. Διότι τό νά φύγη ὁ μοναχός ἀπό τό μοναστήρι, σέ ἄλλες περιπτώσεις θεωρεῖται βαρύτατο ἁμάρτημα πού ἐπισύρει τόν ἀφορισμό καί τήν ἀκοινωνησία στόν μοναχό, τήν καθαίρεσι δέ σέ ὅσους τόν δεχθοῦν, Ἐπισκόπους ἤ ἡγουμένους.

Oι «Ηρωδιάδες» της Αγιομάννας Ελλάδας

Βρεφομαχεί, νηπιομαχεί, παιδοσφάζει ο Ηρώδης, μεθυσμένος απ’ την μανία του να σκοτώση το «παιδίον νέον», τον Ιησούν!
Ανεξίτηλη η ντροπή του. Άνανδρη η ενέργειά του! Θύμα του το παιδί!
Στα ίχνη του παιδοκτόνου Ηρώδη, οι …. «Ηρωδιάδες» όλων των εποχών. Γυναίκες του Λαού, ή Αρχόντισσες, παντρεμένες ή ανύπαντρες σκοτώνουν με εμβρυοκτόνα βότανα, ή με άλλους τρόπους, το πρωτοσχημάτιστο παιδικό πλάσμα, που «τόλμησε» να παρουσιαστή μέσα τους, σαν φυσική συνέπεια μιας νόμιμης ή λαθραίας σαρκικής ηδονής! Θύμα, κι εδώ, το παιδί! Και ποιος να το φανταζότανε πως οι «Ηρωδιάδες» αυτές θα συγκροτούσανε στην Αγιομάννα Ελλάδα συμμορίες παιδοφθόρες, που, κάτω από έναν απατηλό φεμινισμό, θα κηρύσσανε εξοντωτική σφαγή κατά των αγέννητων νηπίων της Ελλάδος;

Ιανουάριος 1970---Δεκέμβριος 2012

15 .560. 000,  ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν από τις «Ηρωδιάδες» Eλληνίδες δια των αμβλώσεων!!!

The Holy Prophet Sophonias (Zephaniah)

This Prophet, who is ninth in order among the minor Prophets, was the son of Chusi (Cushi), from the tribe of Levi, or according to some, the great-grandson of King Hezekias. He prophesied in the years of Josias, who reigned in the years 641-610 before Christ. His book of prophecy is divided into three chapters. His name means "Yah is darkness."

Apolytikion in the Second Tone

As we celebrate the memory of Thy Prophet Sophonias, O Lord, through him we beseech Thee to save our souls.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

Τι είναι εκείνο το οποίον ο Θεάνθρωπος δίδει εις τον άνθρωπον και το οποίον κανείς άλλος δεν ημπορεί να του δώση; Είναι η νίκη κατά του θανάτου, της αμαρτίας και του διαβόλου, η Αιωνία Ζωή, η Αιωνία Αλήθεια, η Αιωνία Δικαιοσύνη, το Αιώνιον Αγαθόν, η Αιωνία Αγάπη, η Αιωνία Χαρά:  όλον το πλήρωμα της Θεότητος και των θείων τελειοτήτων. Ή όπως ο Απόστολος λέγει: ο Θεάνθρωπος δίδει εις τους ανθρώπους «α οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, όσα ητοίμασεν ο Θεός τοις αγαπώσιν Αυτόν» (1 Κορ. 2, 9).  Πράγματι, μόνον Αυτός, ο θαυμαστός Θεάνθρωπος είναι το «εν ου έστι χρεία» (πρβλ. Λουκ. 10, 42) δια τον άνθρωπον, εις όλους τους κόσμους του και εις κάθε ζωήν του. Δια τούτο μόνον ο Θεάνθρωπος δικαιούται να ζητή από τους ανθρώπους εκείνο το οποίον κανείς άλλος δεν ετόλμησε να ζητήση. Δηλαδή, να Τον αγαπά κάθε άνθρωπος περισσότερον από τους γονείς, από τους αδελφούς, τας αδελφάς, τα τέκνα, τους φίλους, την γην, τους αγγέλους, από οποιονδήποτε και ο,τιδήποτε εις όλους τους ορατούς και αοράτους κόσμους (Ματθ. 10, 37-39. Λουκ. 14, 26. Ρωμ. 8, 31-39).

Χριστός Γεννάται Δοξάσατε!


Επίκειται η "Αγιοκατάταξης" του Σωφρονίου της μικτής μονής του Έσσεξ;;

Η θεία Κοινωνία μ ε τ α δ ί δ ε τ α ι από ετών, άνευ συλλειτουργίας, και από την Σίμωνος Πέτρας και από το εν Γαλλία Μετόχιόν της και από την Μονήν του Έσσεξ προς όλα τα μέλη της ECOF, τα οποία ταξιδεύουν τεραστίας αποστάσεις, προς επίτευξιν ακριβώς αυτού του στόχου. Η σημασία αυτής της INTERCOMMUNIO είναι ανυπολόγιστος δια την ECOF. Δι' αυτού του τρόπου έχει καταφέρει να επιβιώση, αποδεικνύουσα εις τα εκάστοτε νέα προσήλυτα μέλη της ε μ π ρ ά κ τ ω ς , ότι ευρίσκεται εν διαρκεί και αδιακόπτω μυστηριακή κοινωνία μετά των υπολοίπων ορθοδόξων δικαιοδοσιών και μάλιστα μετά του Αγίου Όρους! Άρα είναι και αυτή μία κανονική και καθ' όλα ορθόδοξος δικαιοδοσία, καθώς πάσαι αι λοιπαί, με εν "μικρόν" πρόβλημα μόνον, αφορών εις τας χειροτονίας των κληρικών της, το οποίον ασφαλώς, συν τω χρόνω, θα ξεπερασθή.... Αυτό καθ' εαυτό το γεγονός ότι διετήρει από πολλών ετών μυστηριακήν κοινωνίαν μετά τινων Μονών του Οικουμενικού Θρόνου, ήτοι της Σίμωνος Πέτρας και της του Έσσεξ, απετέλεσε δια την ECOF μέγιστον έναυσμα και ισχυρότατον όπλον πιέσεως προς την Διεπισκοπικήν Επιτροπήν Γαλλίας, να υποχωρήση επί τέλους και αυτή, να παύση να είναι τόσον φανατική και οπισθοδρομική και να μεταδώση εν τέλει και αυτή μυστήρια, αφού ήδη Αγιορειτικαί Μοναί δεν διστάζουν να μεταδώσουν!.... Ούτω δυνάμεθα μετά βεβαιότητος να συμπεράνωμεν ότι η θλιβερά εγκύκλιος του Αγίου Ναζιανζού της 12-11-1988 είναι κ α ρ π ό ς και α π ο τ έ λ ε σ μ α συστηματικής οικουμενιστικής πολιτικής εγκαινιασθείσης προ 30ετίας υπό της μικτής Μονής του Έσσεξ. Και έρχεται υποκριτικώτατα η γενεσιουργός του σκανδάλου μικτή Μονή του Έσσεξ να είπη εις τον αγνοούντα τα καθέκαστα άγιον Θυατείρων δι' επιστολής της, ότι αι σχέσεις της μετά της ECOF αποτελούν απλήν συμμόρφωσίν της προς εγκύκλιον (της 12-11-1988) απευθυνομένην αποκλειστικώς προς Γάλλους ορθοδόξους! 

An Arabic Christmas Carol (Byzantine Hymn of the Nativity)


Σήμερον Γεννάται εκ Παρθένου, Ο κρατών την οικουμένη εν τη χειρί Του (τρις)
Αυτός, του οποίου την ουσία ουδείς μπορεί να αγγίξει,
περιτυλίγεται με σπάργανα ως παιδί.
Ο Θεός που εν αρχή εποίησε τους Ουρανούς κείται σε στάβλο
Αυτός που έβρεξε μάννα στο λαό του στην έρημο
Τρέφεται με γάλα από την Μητέρα Του
Ο Νυμφίος της Εκκλησίας εκάλεσε τους Μάγους
Ο Υιός της Παρθένου δέχεται τα δώρα τους.
Προσκυνούμεν Σου την Γέννηση Χριστέ (τρις),

Δείξον ημίν και τα ένδοξά Σου Θεοφάνεια.

Iσλαμιστές απήγαγαν 12 ελληνορθόδοξες Μοναχές από το Μοναστήρι της Αγίας Θέκλας βόρεια της Δαμασκού.

Damascus (AsiaNews) – Islamist rebels have kidnapped a group of nuns from the Greek Orthodox monastery of St Thecla (Mar Taqla) in Maaloula (north of Damascus). Mgr Mario Zenari, the Vatican nuncio in Damascus, confirmed the information after speaking with the Greek-Orthodox Patriarchate. Through the Vatican diplomat, the latter “calls on all Catholics to pray for the women religious.”
“Armed men burst in the monastery of St Thecla in Maaloula this afternoon. From there, they forcibly took 12 women religious,” Mgr Zenari said, citing a statement from Patriarchate. The group of Islamist rebels has apparently taken them to Yabrud, some 80 km north of the capital. Neither the nuncio nor the church Greek Orthodox Church know reason behind the kidnapping.
Islamist Rebels from the Free Syrian Army (FSA) had invaded the small town on 5 September after driving out regime troops with the support of al-Qaeda-linked al-Nusra Brigades. After taking control of the city, they went on a rampage against Christian buildings, killing three young Catholic men.
More than 3,000 people, the town’s entire Christian population, fled their homes seeking refuge in Bab Touma, the Christian quarter of Damascus. Some found shelter with relatives in Lebanon or in local Greek-Catholic convents.
Only Muslims were left in town, plus 40 nuns at the St Thecla Monastery who stayed to help care for dozens of orphaned children.
As of yesterday, Maaloula became again the scene of heavy fighting between the army and Syrian rebels, including many members of the extremist Jabat-al-Nusra militia.
Clashes are concentrated mostly in the upper, oldest part of the town, where the St Thecla Greek-Orthodox and the Sts Sergius and Bacchus Greek-Catholic monasteries are located.
From there, the rebels have launched repeated attacks against army positions in the lower part of town.
Fighting is intensifying, sources told AsiaNews. ”The army is trying to regain control over the villages north of Damascus. For this purpose, it has launched a major offensive against the rebels, who are trying to hold government forces back through a scorched earth policy in the areas under their control.”

http://beforeitsnews.com/alternative/2013/12/syria-islamist-rebels-abduct-12-nuns-from-orthodox-monastery-in-maaloula-2838016.html

Πρωτοπρ. Νικόλαος μανώλης, Ο Γόρτυνος Ιερεμίας συντρίβει παπικούς και οικουμενιστές [ΒΙΝΤΕΟ-2013]

"παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα" : οι "ποιμένες" να μοιράζουν τα "ιερά" Κοράνια και οι εξουσιαστές να κτίζουν τζαμιά!!!

Here's a jolt that will run chills down your spine.


Eίναι η σειρά του για "Αγιοκατάταξη" ;

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ 

Μηνυτήριος Αναφορά προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον
 

Παναγιώτατε,
 
Ευσεβάστως καταγγέλλομεν ως απαράδεκτον την εκ μέρους σας ανοχήν λειτουργίας μικτού μοναστηρίου υπαγομένου εις την δικαιοδοσίαν σας εις την περιοχήν Έσσεξ της Αγγλίας ιδρυθέντος υπό του Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου προ εικοσιπενταετίας περίπου. Είμεθα απολύτως ενήμεροι ότι δεν αγνοείτε την αντικανονικότητα μιάς τοιαύτης μικτής μονής ουδέ το πλήθος των ιερών κανόνων που αδιαλείπτως παραβιάζονται από συστάσεώς της. Καθ' ην στιγμήν η Εκκλησία της Ελλάδος κατεδίκασε προσφάτως δια συνοδικού δικαστηρίου εις την εσχάτην ποινήν της καθαιρέσεως τον ιερομόναχον Άγγελον Αναστασίου, με πρωτίστην κατηγορίαν " την σύμπηξιν μικτής μοναστικής αδελφότητος" εν Αθήναις, Σας καλούμεν υικώς να αναλάβετε τας εν προκειμένω κανονικάς ευθύνας σας ως υπεύθυνος Εκκλησιαστικός Ποιμήν και Πρωθιεράρχης μνημονευόμενος καθημερινώς εις τας ακολουθίας της εν Έσσεξ μικτής μονής.
 
Επιπροσθέτως σας καταγγέλλομεν ότι η εν λόγω μικτή μοναστική αδελφότης ευρίσκεται εις ΠΛΗΡΗ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ μετά της εν Γαλλία ιδιοτύπου "Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας" ακολουθούσης τον δυτικόν λειτουργικόν ρυθμόν και μεταδιδούσης "μυστήρια" εις οιονδήποτε προσερχόμενον, μη αποκλειομένων των αθέων και ετεροθρήσκων, ως και των επιδιδομένων εις αστρολογίαν, μαγείαν και εξτρεμιστικάς πολιτικάς δραστηριότητας εις χώρας του τρίτου κόσμου. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον έχει, ως γνωρίζετε, αποδοκιμάσει επισήμως πολλάκις την ύπαρξιν μιάς τοιαύτης τραγελαφικής "Εκκλησίας" εμφανιζομένης ως "ορθοδόξου" και ανεχομένης, ως λέγεται, παν είδος σεξουαλικών επιδόσεων και σατανικών δραστηριοτήτων μεταξύ μελών της. Η υπαγομένη εις την δικαιοδοσίαν σας, όμως, μικτή μονή του Έσσεξ αψηφούσα την Πατριαρχικήν αποδοκιμασίαν κοινωνεί μετ' αυτής μυστηριακώς.
 
Αναμένομεν, Παναγιώτατε, τας αμέσους αντιδράσεις σας συμφώνως προς τους Ιερούς Κανόνας, άλλως θα αισθανθώμεν υποχρεωμένοι να σας καταγγείλωμεν δημοσία επί προδοσία της υψηλής και θείας αποστολής σας.
 
Δια την Αδελφότητα
 
" Μέγας Αθανάσιος"
 
Ο Πρόεδρος
 
(Δρ. ΜΑΡΙΟΣ ΠΗΛΑΒΑΚΗΣ)
 
Κ ο ι ν ο π ο ι η σ ι ς :
 
α) Συνοδικούς Αρχιερείς Οικουμενικού Πατριαρχείου
 
β) Πρεσβυγενή Πατριαρχεία
 
γ) Αρχιεπίσκοπον Αθηνών
 
δ) Αρχιεπίσκοπον Αμερικής
 

Λονδίνον 21 Σεπτεμβρίου 1988.
 

π. Θεόδωρος Ζήσης:

Ἐνδεικτικὰ ἀναφερθήκαμε στοὺς δύο αὐτοὺς μεγάλους ἀγωνιστὰς καὶ ὑποστηρικτὰς τῆς καλῆς ἑνώσεως καὶ τῆς καλῆς εἰρήνης (Ἰωσὴφ Βρυέννιο καὶ Γεννάδιο Σχολάριο), ποὺ ἐκφράζουν διαχρονικὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὴν Μεγάλη Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, ὁποία ἀπὸ τὸν περασμένο αἰώνα προωθεῖ τὴν κακὴ ἕνωση μὲ σοφιστικὰ ἐπιχειρήματα, ὅπως γράφει Γεννάδιος Σχολάριος, καὶ ἀποκαλεῖ τὸν πάπα ὄχι ἁπλῶς «ἅγιο», πρᾶγμα ποὺ κατακρίνει Ἰωσὴφ Βρυέννιος, ἀλλὰ ἁγιώτατο καὶ σεβασμιώτατο καὶ ἀγαπητὸ ἀδελφὸ καὶ κανονικὸ ἐπίσκοπο Ρώμης, θυμιάζουσα αὐτὸν ὡς «εὐλογημένον ἐρχόμενον ἐν ὀνόματι Κυρίου» καὶ μνημονεύουσα τὸ ὄνομά του σὲ ὀρθόδοξη ἀκολουθία καὶ πλεῖστα ἄλλα. Ὅταν «Ὀρθόδοξος Τύπος» ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν Γέροντα Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, Ἀθηναγόρας ποὺ προσπαθοῦσε νὰ ἐπιβάλει τὴν κακὴ ἕνωση εἶχε ἀντιμέτωπη στὸ σύνολό της σχεδὸν τὴν Ἐκκλησία τῆς ῾Ελλάδος καὶ ἰσχυρὲς θεολογικὲς καὶ μοναστικὲς δυνάμεις. τωρινὸς Πατριάρχης τὴν ἔχει σύμμαχο, καὶ οἱ θεολογικὲς καὶ μοναστικὲς δυνάμεις μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ἐξασθενοῦν, ἀκόμη καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος.

Habakkuk the Prophet

This Prophet, whose name means "loving embrace," is eighth in order of the minor Prophets. His homeland and tribe are not recorded in the Divine Scriptures; according to some, he was of the tribe of Symeon. He prophesied in the years of Joachim, who is also called Jechonias, before the Babylonian captivity of the Jewish People, which took place 599 years before Christ. When Nabuchodonosor came to take the Israelites captive, Habakkuk fled to Ostrakine, and after Jerusalem was destroyed and the Chaldeans departed, Habakkuk returned and cultivated his field. Once he made some pottage and was about to take it to the reapers in the field. An Angel of the Lord appeared to him, and carried him with the pottage to Babylon to feed Daniel in the lions' den, then brought him back to Judea (Bel and the Dragon, 33-39): His book of prophecy is divided into three chapters; the third chapter is also used as the Fourth Ode of the Psalter. His holy relics were found in Palestine during the reign of Emperor Theodosius the Great, through a revelation to Zebennus, Bishop of Eleutheropolis (Sozomen, Eccl. Hist., Book VI 1, 2-9).

Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς--Ανακοίνωσις :

                                        Ἐν Πειραιεῖ τῇ 2ᾳ Δεκεμβρίου 2013


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ἀπαντῶντας στίς πολλαπλές ὕβρεις καί στίς φασίζουσες προσωπικές καί ἐμπαθεῖς ἐπιθέσεις μερίδος τῶν ΜΜΕ καί εἰδικότερα τοῦ ἐκπροσώπου ἐπικοινωνίας τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Δημητρίου Καρύδη, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀπεκάλεσε δημοσίᾳ «Μουτζαχεντίν καί Ταλιμπάν», παρ’ ὅτι ὡς Πειραιώτης γνωρίζει καλῶς ὅτι στόν Πειραιᾶ λειτουργοῦν ἀπρόσκοπτα 15 Μασονικές Στοές, 40 ἄτυπα Μουσουλμανικά τεμένη, 2 Ρωμαιοκαθολικά Σχολεῖα, 2 Ρωμαιοκαθολικές Μονές, αἴθουσες τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, τῶν Πεντηκοστιανῶν καί τῶν Προτεσταντῶν Εὐαγγελικῶν καθώς καί ὅτι οἱ 4.000 μερίδες φαγητό ἡμερησίως πού διανέμονται ἀπό τά συσσίτια τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, διανέμονται ἀδιακρίτως σέ κάθε συνάνθρωπο εὑρισκόμενο σέ ἀνάγκη χωρίς νά ἐξετάζεται ἡ θρησκεῖα του, ἡ γλώσσα του, ἡ φυλετική του καταγωγή ἤ ὁποιοδήποτε ἄλλο κριτίριο καί στήν Νομαρχιακή Ἐπιτροπή τοῦ ΠΑΣΟΚ Α΄ Πειραιῶς πού ζήτησε τήν ἀποδοκιμασία τῶν δηλώσεών μας τῶν σχετικῶν μέ τήν ἐπέκταση τοῦ συμφώνου συμβίωσης στά λεγόμενα «ὁμόφυλα ζεύγη» καθώς καί στόν «παντογνώστη» καί γενικό «κήνσορα» τοῦ δημοσίου βίου κ. Ἰ. Πρετεντέρη, ὁ ὁποῖος στήν Ἐφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» τῆς 29/11/2013 ἀναφερόμενος στό πρόσωπό μας «διαπιστώνει» ὅτι ὑπεύθυνοι γιά τίς δηλώσεις μας εἶναι «οἱ συνδικαλιστές πού κλείνουν τίς πόρτες τοῦ Δρομοκαϊτείου ὥστε νά κυκλοφορούμε ἐλεύθεροι»!!! σημειώνουμε ὅτι δυστυχῶς «τό θράσος τῆς ἀγνοίας» στήν Χώρα μας ἀποτελεῖ τό ἐφαλτήριο τοῦ δημοσίου λόγου. Καί ἐξηγούμεθα: Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν εἶναι ὁ «παρακεντές καί ὁ παρίας» τοῦ δημοσίου βίου, ἀλλά εἶναι πολιτεικός παράγων ὑψίστης πνευματικῆς καί κοινωνικῆς σημασίας πού ἀποτελοῦν μέ τό Κράτος τούς πνεύμονες τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Τό Σύνταγμα τῆς Χώρας εὐλογεῖται μέ τήν ἐπίκληση τοῦ τρισυποστάτου Θεοῦ τῆς Ἐκκλησίας, στό ἄρθρο 3 ἀναγνωρίζεται ὡς «ἐπικρατοῦσα» θρησκεία στή Χώρα ἡ Ὀρθοδοξία, οἱ Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας ἀναγνωρίζονται διά Προεδρικοῦ Διατάγματος δημοσιευομένου στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καί ἐντέλλονται οἱ δημόσιες ἀρχές νά ἀπονέμουν τόν δέοντα σεβασμό πρός αὐτούς. Ὁ Νόμος 590/1977 πού ἀποτελεῖ τόν Καταστατικό Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ψηφισθείς ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων, καθιερώνει στό ἄρθρο 2 τήν ἀρχή ὅτι ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ὀφείλει νά συμπράττει μετά τῆς Ἐκκλησίας, ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος ὅπως εἶναι ὁ γάμος, ἡ οἰκογένεια καί τό ἀνθρώπινο πρόσωπο κατ’ ἐπέκτασιν. Ἑπομένως ἡ Ἑλληνική Πολιτεία δέν ἔχει τό ἔννομο δικαίωμα νά νομοθετῆ ἐρήμην τῆς Ἐκκλησίας διά τά συγκεκριμένα θέματα πού ὁ νόμος καθορίζει ἀνατρέπουσα μάλιστα τήν ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία καί ἠθική 2.000 ἐτῶν. Ἡ εὔλογος διαμαρτυρία μας συνεπῶς οὔτε «Ταλιμπανισμός» εἶναι οὔτε «ψυχασθενική» συμπεριφορά ἀλλά ἔννομη ὑποχρέωση καί δικαίωμά μας.
Παρέλκει νά ἀναφέρουμε ὅτι οἱ συγκεκριμένοι ὑβριστές μας ἀποτελοῦν κατά τόν ἀψευδῆ λόγο τοῦ ζῶντος Θεοῦ τούς μεγαλυτέρους εὐεργέτες μας, διότι γίνονται ἀκουσίως αἴτιοι νά μᾶς ἐπιδαψιλεύεται πλουσιοτέρα ἡ εὐλογία καί ὁ ἁγιασμός παρά τοῦ δικαιοκρίτου Κυρίου γι’ αὐτό καί δημοσίᾳ τούς εὐχαριστοῦμε.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ