ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ


Άγ. Ιωάν. ο Χρυσόστομος : Ο Θεός δέχεται τη μετάνοια του αμαρτωλού.


Θα σηκωθώ και θα πορευθώ προς τον πατέρα μου, λέγει ο άσωτος της παραβολής, και θα του πω: 
«Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου και δεν είμαι άξιος να ονομασθώ υιός σου. Κάνε με σαν ένα από τους δούλους σου». 

Μου αρκούν για τη σωτηρία μου αυτά τα λόγια. Μου αρκεί για μεσολάβηση το όνομα του πατέρα μου. Γιατί δεν μπορεί ο δικός μου πατέρας, όταν προσφωνηθή πατέρας από μένα, να μη φανή και στα έργα πατέρας. Δεν μπορεί να μη συγκινηθούν τα σπλάχνα του, γιατί είναι εύσπλαχνος. Δεν μπορεί, όταν ακούση το «ήμαρτον», να μη δώση συγγνώμην στα παραστρατήματά μου... 
Γνωρίζω πόσα κατορθώνει σ' αυτόν η μετάνοια. Γνωρίζω πόση δύναμη έχουν μπροστά του τα δάκρυα... 
Γνωρίζω του Θεού μου την αγαθότητα. Γνωρίζω του πατέρα μου την ημερότητα. 
Θα με ελεήση τώρα που μετανοώ, εμένα που δεν με τιμώρησε όταν αμάρτανα. 
 

Φωνή εν Ραμά ηκούσθη...

φωνή εν Ραμά ηκούσθη, θρήνοι και κλαυθμός και οδυρμός πολύς· Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής, και ουκ ήθελε παρακληθήναι, ότι ουκ εισίν.

Σήμερα -14/12/12-στα ίχνη του παιδοκτόνου Ηρώδη 550 ελληνόπουλα δολοφονήθηκαν από τις εξοντωτικές σφαγές (εκτρώσεις), κατά των αγέννητων νηπίων της Ελλάδος.

Φωνή εκ Ραμά (Η.Π.Α) ακούγεται κλαυθμός και οδυρμός πολύς για τα 28 δολοφονηθέντα τέκνα της….

Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου: ∆όξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ!


....Πάντων οὖν σκιρτώντων, σκιρτῆσαι θέλω κἀγὼ, χορεῦσαι βούλομαι, πανηγυρίσαι θέλω· χορεύω δὲ, οὐ κιθάραν πλήττων, οὐ θυρσὸν κινῶν, οὐκ αὐλοὺς ἔχων, οὐ δᾷδας ἅπτων, ἀλλ’ ἀντὶ μουσικῶν ὀργάνων τὰ τοῦ Χριστοῦ σπάργανα φέρων. Αὐτὰ γάρ μοι ἐλπὶς, αὐτά μοι ζωὴ, αὐτά μοι σωτηρία, αὐτά μοι αὐλὸς, αὐτά μοι κιθάρα. ∆ιὸ καὶ αὐτὰ ἔρχομαι φέρων, ἵνα τῇ αὐτῶν δυνάμει ἰσχὺν λόγων λαβὼν μετ’ ἀγγέλων εἴπω· ∆όξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ· μετὰ δὲ ποιμένων, Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. .....

Τότε και μόνον τότε έχουν αξίαν Εκκλησιαστικήν αι αποφάσεις των Συνόδων.

Πάσα Σύνοδος Αρχιερέων, δια να είναι αι αποφάσεις αυτής σεβασταί, είναι ανάγκη να αποδεικνύεται κανονική, νόμιμος και αι αποφάσεις αυτής να στηρίζωνται εις τον Ευαγγελικόν Νόμον, τους Ιερούς Κανόνας και εις την μακραίωνα Εκκλησιαστικήν δημοκρατικήν τάξιν και πράξιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τότε και μόνον τότε έχουν αξίαν Εκκλησιαστικήν αι αποφάσεις αυτής της Συνόδου. Η οιαδήποτε πλειοψηφία δεν αρκεί, όταν απουσιάζουν αι ανωτέρω προϋποθέσεις. Έτσι κατανοούμεν τον χαρακτηρισμόν «ληστρική» Σύνοδος και έτσι έμειναν εις την ιστορίαν Σύνοδοι, ως εκείνη, ήτις εξεθρόνισε και αφώρισε τον Ιερόν Χρυσόστομον.   

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ.


Τον σκοπόν της εξομολογήσεως, μας εξηγεί ο Μέγας Βασίλειος, λέγοντας : 

"Η εξομολόγηση των αμαρτημάτων έχει τον ίδιο σκοπόν, που έχει η επίδειξη
 
των σωματικών πληγών στον γιατρόν. Όπως λοιπόν οι άνθρωποι δεν δείχνουν
 
τις πληγές του σώματος σε όλους, ούτε στον πρώτον τυχόντα, αλλά στους έμπειρους για την θεραπεία των πληγών, έτσι και η εξομολόγηση των αμαρτημάτων πρέπει να γίνεται σ’ αυτούς, που μπορούν να τα θεραπεύσουν,
κατά τον λόγον του Αποστόλου Παύλου: Υμείς οι δυνατοί τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζετε (Ρωμ. ΙΕ:1 ), δηλαδή να τα αφαιρήτε με επιμέλεια".
 

Θεραπευτική λοιπόν εξομολόγηση. 

Πατερικαί Διδαχαί


«Χριστὸς γεννάται, την πριν πεσούσαν, αναστήσων εικόνα»

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς λέει « Ὁ Χριστὸς σηκώθηκε ἀπὸ τοὺς νεκροὺς καὶ ἔγινε ἡ ἀρχὴ γιὰ ὅλους τούς νεκροὺς» καὶ « Ὅπως πεθαίνομε ὅλοι ἐξ αἰτίας τῆς συγγένειάς μας μὲ τὸν Ἀδάμ, ἔτσι χάρη στὴ συγγένειά μας μὲ τὸν Χριστὸ θὰ ξαναπάρουμε ὅλοι ζωή».1
Ὁ Θεοφύλακτος Βουλγαρίας ἑρμηνεύοντας τὴν παραβολὴ τοῦ μεγάλου Δείπνου γράφει: «Δεῖπνον δὲ μέγα, ἐκάλεσε τὴν οἰκονομίαν ταύτην (δηλ. τὴν κοινωνίαν τῆς σαρκὸς τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου). Δεῖπνον μέν, ἐπειδὴ ἔγινεν εἰς τοὺς ὑστερινοὺς καιρούς, καὶ ὡσὰν ὅπου εἰς τὸ τέλος τοῦ αἰῶνος ἦλθεν ὁ Κύριος, μέγα δὲ εἶναι τὸ δεῖπνον τοῦτο, ἐπειδὴ καὶ ὁμολογουμένως μέγα εἶναι τὸ μυστήριον τῆς σωτηρίας ἡμῶν. Καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου, ποῖος εἶναι ὁ δοῦλος οὗτος; Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὅπου ἔλαβε δούλου μορφήν, ἄνθρωπος γενόμενος, καὶ ὡς ἄνθρωπος ἀποσταλῆναι λεγόμενος. Στοχάζου δέ, πώς δὲν εἶπε δοῦλον, ἀλλὰ τὸν δοῦλον μετὰ τοῦ ἄρθρου, ἐκεῖνον αὐτὸν τὸν καθολικόν, ὅπου εὐηρέστησεν αὐτῷ, λέγει, κατὰ τὸ ἀνθρώπινον, καὶ δουλεύσαντα. Διότι ὄχι ὡσὰν ὅπου εἶναι Υἱὸς καὶ Θεός, εἶναι εὐάρεστος τῷ Πατρί, ἀλλὰ καὶ καθ᾽ ὅ ἄνθρωπος, αὐτὸς μόνος ἀναμαρτήτως ὑπηρετήσας πάσας τὰς βουλάς, καὶ τὰς ἐντολάς τοῦ Πατρός, καὶ πληρώσας πᾶσαν δκαιοσύνην, λέγεται πὼς ἐδούλευσε τὸν... Θεὸν καὶ Πατέρα».2

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


15. Η προς Εφεσίους Επιστολή! Ιδού μία Επιστολή η οποία είναι εξ ολοκλήρου εξ ουρανού… Τα βάθη της, όπως τα ύψη της και τα πλάτη της, είναι όντως «τα βάθη του Θεού» (Α΄ Κορ. 2, 10). Το θεμελιώδες, το παμπεριεκτικόν ευ- αγγέλιον της Επιστολής αυτής είναι η προαιωνία απόφασις («β ο υ λ ή») του Τριαδικού Θεού «ανακεφαλαιώσασθαι τα πάντα εν τω Χριστώ, τα επί τοις ουρανοίς και τα επί της γης». Είναι δηλαδή η εν Χριστώ ανακεφαλαίωσις, η ενχρίστωσις και χριστοποίησις των πάντων. Είναι το να ανακεφαλαιωθούν τα πάντα εις εν σώμα, το σώμα του Χριστού, την Εκκλησίαν, δηλαδή να ενσωματωθούν τα πάντα εις αυτήν, να εκκλησιαστικοποιηθούν και μεταβληθούν εις Εκκλησίαν, ώστε ούτω να φθάσουν εις τον θείον και αιώνιον σκοπόν των, διότι η Εκκλησία είναι «το σώμα του Χριστού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάσι πληρουμένου» (Εφ. 1, 5, 10, 23).. Το ευ-αγγέλιον τούτο, το πανάγιον αυτό μυστήριον του Τρισυποστάτου Θεού, αποκαλύπτει όλον το νόημα του ουρανού και της γης, πάντων των όντων, των εν ουρανοίς και των επί γης, και πάντων των κτισμάτων, των αποτελούντων τον ουρανόν και την γην.

Συνεχίζεται.  

Ιερά Μονή Εσφιγμένου Άγίου Όρους:

Ο αγώνας μας—βάσει των κανόνων των Αγίων Πατέρων—είναι αγώνας εναντίον της αιρέσεως του οικουμενισμού και των φορέων του. Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι όχι σχισματικούς να μας ονομάσουν, όχι αιρετικούς, όχι την ζωήν μας να αφαιρέσουν, αν μπορούν, η πίστη μας θα είναι προσκολλημένη στους νόμους των Αγίων Πατέρων. Ο αγώνας μας δεν είναι εναντίον του θεσμού του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά κατά των προσώπων που απαρτίζουν την Σύνοδόν του, διότι—κατ’  εμάς—είναι φορείς της αιρέσεως του οικουμενισμού. Μας χαροποιεί το γεγονός ότι—αν και ανάξιοι—ακολουθούμε  το παράδειγμα των Αγίων Πατέρων, των επί Βέκκου μαρτυρησάντων.

Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς--ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ :


᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 14ῃ Δεκεμβρίου 2012

Ἡ ἡμερήσια ἐφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» πού ἱδρύθηκε ἀπό τόν Ἄρη καί τή Λίλιαν Βουδούρη, τό Σάββατο 8/12/2012 φ. 202, μᾶλλον γιά νά ἐνδυναμώσει ὡς ἐφημερίδα τοῦ συντηρητικοῦ χώρου, τό θρησκευτικό συναίσθημα τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ μας μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων προσφέρει σειρά DVD μέ θέμα «Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ Ἰησοῦ» τήν ὁποία διαφημίζει ὅτι ἔχει τό κῦρος τῆς γνωστῆς ἑβραϊκῶν συμφερόντων ἑταιρίας τῆς Ἀμερικῆς Discovey World σέ 6 συνεχόμενα DVD μέ ἐπί μέρους ἑνότητες: 1. Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ Ἰησοῦ, 2. Τά χαμένα χρόνια τοῦ Ἰησοῦ, 3. Τά παιδικά χρόνια τοῦ Ἰησοῦ, 4. Ὁ ρόλος τῆς Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, 5. Ἡ ἀποστολή τοῦ Ἰησοῦ, καί 6. Οἱ τελευταῖες μέρες τοῦ Ἰησοῦ. Κοινή ἀποκαλυπτική συνισταμένη ὅλων αὐτῶν τῶν δῆθεν ἀγνώστων στοιχείων πού γίνονται γνωστά εἶναι ὅτι πουθενά δέν ἀποκαλεῖται ὁ Ἰησοῦς, Χριστός ἤ Μεσσίας ἀλλά ἀναμασῶνται ὡς ἐκ τῆς θεματολογίας ἀποδεικνύεται, τά γνωστά ἐμετικά ψεύδη καί οἱ κατασκευασμένες γελοιότητες πού χαλκεύει μετά μανίας, ἐμπαθείας καί ἀτελευτήτου κακίας τό ἑωσφορικό Σιωνιστικό τέρας.

Θά ἦταν προτιμώτερο γιά τήν ἐκλεκτή συντηρητική ἐφημερίδα ἡ ὁποία στίς ἀκροτελεύτιες σελίδες της διαφημίζει τά αἴσχη τοῦ σοδομιτισμοῦ καί τῆς ἀστρολογίας νά προσέφερε τήν Καμπάλα καί τό Ταλμούδ, θά ἦτο πιό εἰλικρινές ἐκ μέρους της καί πιό τίμιο. Τό νά διαδίδει τά χιλιοειπωμένα καί ἀνύπαρκτα καί εὐτελῆ παραμύθια τοῦ ἑβραϊκοῦ σιωνισμοῦ συμβάλουσα ἔτσι στήν ἀδιάπτωτη ἐκστρατεία τοῦ Σιωνισμοῦ γιά τήν ἀποδόμηση τοῦ Παναγίου Θεανδρικοῦ Προσώπου τοῦ ἐνσαρκωθέντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τήν κατατάσσει δυστυχῶς στήν ἐγνωσμένη χορεία τῶν ἐκκλησιομάχων καί διωκτῶν τῆς ἀμωμήτου πίστεως τοῦ ἀποκαλυφθέντος αἰωνίου Θεοῦ καί εἶναι ἐγνωσμένη ἡ τύχη ὅλων αὐτῶν οἱ ὁποίοι «λακτίζουν πρός κέντρα» καί ἀποβαίνουν οἱ τραγικότεροι δήμιοι γιά τούς ἑαυτούς των.
Προκαλοῦμε τήν καλή Ἐφημερίδα νά ἐνημερώση δημοσίᾳ ποιά εἶναι ἡ ἐθνικότης καί ἡ θρησκευτική παραδοχή τῶν ἐμφανιζομένων ὡς δῆθεν Experts στά DVD πού προσφέρει τῶν κ.κ. Assad Saleh Matib, Assad Tayyadh Amarah, Dr Brian Schultz, Dr Danny Syon, Dr Ehud Netzer, Dr Marvin Meyer, Dr Nadav Kashtan, Dr Rami Arav, Dr Refat Meshal, Dr Salima Ikram, Dr Shelley Wachsmann, Jerome Murrhy, Samir Hawa, Yuval & Mose Lufan, γιατί μόνο ἀπό τά ὀνόματα αὐτῶν ἀποκαλύπτεται ἡ Ἑβραϊκή ἤ μουσουλμανική τους καταγωγή καί πίστη.
Ἀπάντηση βέβαια στήν καλή Ἐφημερίδα καί στήν ἑβραϊκῶν συμφερόντων ἑταιρεία Discovery World θά δώσει ὁ εὐσεβής λαός μας τίς ἅγιες ἡμέρες πού ἔρχονται γεμίζοντας ὅπως πάντα ἀσφυκτικά κατά χιλιάδες τούς Ἱ. Ναούς σέ ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς πατρίδος μας.
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

http://www.imp.gr/

Eπιβάλλεται να εκδιωχθούν εκ της Θεοκτίστου Αγίας Πόλεως της Ορθοδοξίας οι ψυχοβόροι Οικουμενιστές Λυκοποιμένες.


Την Κυριακήν της Ορθοδοξίας ακούομεν από το «Συνοδικόν» της Εβδόμης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου : «Όλοις τοις Αιρετικοίς, ανάθεμα!» και «Άπαντα τα παρά την Εκκλησιαστικήν Παράδοσιν και την διδασκαλίαν των αγίων και αοιδίμων Πατέρων καινοτομηθέντα, ή μετά τούτο πραχθησόμενα, ανάθεμα!». Θα ερωτήσωμεν τους Προκαθημένους, των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, καθώς και τους περί Ορθοδοξίας γράφοντας και ομιλούντας θεολόγους: Τα πάρα πάνω εντάλματα της Συνοδικής Ορθοδοξίας είναι λόγια φανατισμού, ή ὀροι ασφαλείας της Ορθοδόξου Συνειδήσεως; Εάν συμβαίνει το δεύτερον, ότι δηλαδή είναι εντάλματα της Συνοδικής Ορθοδοξίας και όροι ασφαλείας της Ορθοδόξου Συνειδήσεως, τότε επιβάλλεται να εκδιωχθούν εκ της Θεοκτίστου Αγίας Πόλεως της Ορθοδοξίας οι ψυχοβόροι Οικουμενιστές Λυκοποιμένες. Η Ορθοδοξία δεν θα επιβιώσει με τα ωραιολογήματα των θεολόγων, ή τας εντυπωσιακάς εκδηλώσεις, αλλά μόνον με την εφαρμογήν των θείων και Ιερών Κανόνων!