Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.


θ΄. Τό πιχείρημα τι ο λαϊκοί δέν ποτειχίζονται,
λλά μόνον ο κληρικοί, ο ποοι καί μνημονεύουν.

Ο λαϊκοί συνεπς κολουθον καί συντάσσονται μέ τούς ποτειχισμένους κληρικούς. Μέ ατό τό πιχείρημα δηλώνονται τά ξς:
1. φ’ σον ο λαϊκοί δέν ποτειχίζονται, λλά ο κληρικοί, σημαίνει τι ατοί δέν μολύνονται πό τήν αρεσι καί τρόπον τινά αρεσις ατούς δέν τούς γγίζει.
2. μολυσμός πό τήν πικοινωνία μέ τήν αρεσι μεταδίδεται μόνο ες τά νώτερα στρώματα, στίς κεφαλές καλύτερα στούς χοντας τά κκλησιαστικά ξιώματα.
3. τι ο λαϊκοί μειναν προστάτευτοι πό τούς γίους καί τήν διαχρονική Παράδοσι τς κκλησίας ες τό θέμα ατό καί εναι καταδικασμένοι νά ποτάσσωνται ες τήν αρεσι, φ’σον δέν ερεθον κληρικοί νά ποτειχισθον.
4. τι τέλος, φ’ σον δύνανται νά κολουθήσουν λλη δό ν καιρ αρέσεως, εναι νεύθυνοι διά τήν ξέλιξι καί πορεία τς αρέσεως καί τήν κατάσβεσι τς αρετικς πυρκαϊς καί κατά κάποιον τρόπο δέν θά λεχθον, οτε θά δώσουν λόγο στόν Θεό δι’ ατήν τους τήν στάσι. Ατά λα βεβαίως δέν σχύουν καί μόνον ν ναλογισθομε τι νέκαθεν λαός θεωρήθη τελευταος φύλακας τς πίστεως, τό χυρό κενο πού ν πέση χάνεται πόλεμος καί νικ χθρός κατά κράτος. Πς μως εναι τελευταος φύλακας τς πίστεως, τήν στιγμή πού ξαρτται
πό τήν ποτείχισι τν κληρικν καί ν ατή δέν πάρξη, καταθέτουν πάραυτα τά πλα; Πς πάλι θά κρατήσουν τό ξίωμα καί τήν θέσι το φύλακος, ν δέν χουν μία ατονομία καί νεξαρτησία νά κινηθον νστικτωδς καί ατοβούλως, φ’ σον προδίδεται πίστις; πάρχει ραγε εθύνη, φ’ σον κάποιος δέν μπορε νά ντιδράση στό κακό, λλά ξαρτται πό τήν ντίδρασι κάποιων λλων;
Περιττό βεβαίως νά ναφέρωμε τι στορία τς κκλησίας εναι γεμάτη πό ποτειχίσεις λαϊκν (πολλές πό τίς ποες προαναφέραμε) καί μάλιστα πολλές φορές ατοί παρακινον, στηρίζουν καί προστατεύουν τούς κληρικούς ες τήν δική των ποτείχισι.
ς πισφράγισμα ες ατό τό πιχείρημα θά ναφέρωμε τά λόγια το Πατριάρχου θανασίου το Β΄ πρός τούς Κυπρίους λαϊκούς διά τήν ποτείχισι πό τούς κληρικούς των, ο ποοι εχαν ποταχθ στούς λατίνους κατακτητές τόν 12ο καί 13ο αἰῶνα. «πισκήπτομαι πσι τος ν τ Κύπρ λαϊκος, σοι τς καθολικς κκλησίας στέ τέκνα γνήσια, φεύγειν λ ποδί πό τν ποπεσόντων ερέων τῇ λατινικ ποταγ, καί μηδέ ες κκλησίαν τούτοις συνάγεσθαι, μηδέ ελογίαν κ τν χειρν ατν λαμβάνειν τήν τυχοσαν · κρεσσον γάρ στιν ν τος οκοις μν τ θε προσεύχεσθαι κατά μόνας, π’ κκλησίας συνάγεσθαι μετά τν λατινοφρόνων · ε δ’ ον, τήν ατήν ατος φέξετε κόλασιν» (ωσήφ Βρυεννίου, Τά Ερεθέντα, τόμ. Β΄, σελ. 26).


Συνεχίζεται.

Ἡ ἐσχάτη κατάντια τῆς Πατρίδος μας


Πληροφορούμαστε πς τ κόμμα τς ξιωματικς ντιπολιτεύσεως
«ΣΥΡΙΖΑ», φότου το παραχωρήθηκαν γι χρήση ο σχετικο χροι στ
Κοινοβούλιο, δωσε εντολή στος ρμόδιους παλλήλους ν
ποκαθηλώσουν ποιοδήποτε  θρησκευτικ σύμβολο πρχε κε
κόνες, σταυρούς, φίσες, κλπ)! νας  μάλιστα π τος βουλευτς το
κόμματος ατο νάρτησε στ γραφεο  του μία φίσα, που παριστάνει
να μαοϊκ κινέζο παναστάτη κομμουνιστή,  ποος ποδοπατε τν
 σταυρωμένο! ς ρθόδοξοι λληνες κλαίει   ψυχή μας π τν κατάντια
ατή! Τά γιασμένα στ τν πιστν (στ σύνολό τους) γωνιστν το
1821 θ τρίζουν π φρίκη κα γανάκτηση στ μνημεα τους. ταν κενοι
ξεκίνησαν τν νισο κα τιτάνιο γώνα τους  ν λευθερώσουν τν λλάδα,
εχαν κατ νο τους, τ δημιουργία νς  κράτους λεύθερου, τ ποο θ
 χει ς ρχηγ τ Σωτήρα Χριστ κα  δηγ κα καταφύγιο τν ρθόδοξη
κκλησία μας! ν μποροσε   στρατηγς Μακρυγιάννης, ποος πέθανε
 μ τ βόλια στ σάπιο κορμί  του, ν φανταστε «λληνα» βουλευτή ν χει
φίσα στ γραφεο του, μαοϊκ πο ν πατε τν σταυρωμένο, δ θ
ριχνε οτε μία τουφεκι  κατ τν Τούρκων! Τ γραψε διος στ
«πομνημονεύματά» του: «ν μς λεγε κανένας ατείνη τν λευτερι
πού θ γευόμαστε, θ περικαλούσαμε τν Θεν ν μς φήση ες τος
Τούρκους, λλα τόσα  χρόνια, σο ν γνωρίσουν ο νθρωποι τί θ επ
πατρίδα, τί θ επ  θρησκεία, τί θ επ φιλοτιμία, ρετ κα τιμιότη»!
Τέτοια πατρίδα, μ τέτοια κατάντια, δ μποροσαν ν τν φανταστούν
εκείνοι που την  ελευθέρωσαν!

«Ορθόδοξος  Τύπος»

Πότε οι Ορθόδοξοι Ποιμένες θα ελευθερώσουν την Ορθοδοξία από τους Οικουμενιστάς;"Ετι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου Επισκόπου και Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου και του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και υπέρ του κατευθυνθήναι τα διαβήματα αυτών εις παν έργον αγαθόν".


Παρ΄ ημίν ούτε Πατριάρχαι ούτε Σύνοδοι ηδυνήθησαν ποτέ εισαγαγείν νέα, διότι ο υπερασπιστής της θρησκείας εστίν 
αυτό το Σώμα της Εκκλησίας, ήτοι αυτός ο λαός όστις θέλει το θρήσκευμα αυτού αιωνίως αμετάβλητον και ομοειδές τω των Πατέρων αυτού.

(Σύνοδος  Πατριαρχών εν Κων/πόλει 1848).

Ηλίας Μηνιάτης : Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ιματισμώ διαχρύσω περιβεβλημένη, πεποικιλμένη.Λόγος εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου.


Αυτή είναι η πλέον ζωντανή και πρεπώδης εικών της μεταστάσης εις ουρανόν Θεομήτορος.οπού εζωγράφισε με θεοκίνητον κάλαμον ο Προφητάναξ· και προς την θεωρίαν της εικόνος ταύτης προσκαλώ σήμερον τα όμματα της ευλαβούς σας διανοίας, ω φιλέορτον σύστημα.
Μη στοχασθήτε εδώ κάτω τα θλιβερά εκείνα σύμβολα του θανάτου· εκεί, δηλαδή, οπού φαίνεται ένα σώμα νεκρόν ηπλωμένον επάνω εις ένα κράββατον, κηδευόμενον σεπτώς παρά των ιερών Αποστόλων, παραδόξως συνηγμένων εκ των περάτων της γης. Εις την αγιωτάτην Παρθένον όλα εστάθησαν υπέρ άνθρωπον· εις τούτο μόνον έδειξε πως ήτον φύσεως ανθρωπίνης, διατί σήμερον φαίνεται, πως είναι φύσεως θνητής· αλλά και εις τούτο εφάνησαν τα προνόμια της θείας χάριτος· διατί, καθώς όταν η πανάμωμος Μαρία συνέλαβεν, η σύλληψις εστάθη άσπορος, και όταν εγέννησεν, η κύησις εστάθη αδιάφθορος,έτζι όταν απέθανεν, η νέκρωσις εστάθη αθάνατος.
Δεν είναι θάνατος, όχι, ετούτος, ωσάν εκείνος ο τύραννος του γένους μας, ο υιός της κατάρας και πατήρ φθοράς, οπού εις το σκοτεινόν του βασίλειον κρατεί αιχμάλωτον του Αδάμ την κληρονομίαν. Αυτός είναι ή ένας γλυκύς ύπνος, με τον οποίον θέλησε η πάναγνος Δέσποινα ωσάν να αναπαυθή ολίγον εις το πέρας της επικήρου ταύτης ζωής, διά να αρχίση την οδόν εκείνης της ακηράτου· ή μία θαυμαστή έκστασις θείου έρωτος, εις την οποίαν, η μεν μακαριωτάτη εκείνη ψυχή σπεύδουσα το ογληγορώτερον να φθάση προς τον ηγαπημένον θείον Υιόν, άφησε δι’ ολίγον το ομοδίαιτον σώμα· και τούτο ομοίως αιρόμενον υπό χερουβικού άρματος ηκολούθησε τον αυτόν δρόμον και ανέβη δεδοξασμένον εις ουρανούς.

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Μητροπολίτης Πειραιώς: Η Θεοτόκος εγγυάται και την δική μας Ανάσταση (video)Η Παναγία μας «έγινε η γέφυρα που μας  ένωσε και μας ενώνει με τον Πανάγιο Θεό», τόνισε ο Σεβασμιώτατος κάνοντας λόγο για την μετάσταση της Παναγίας μας στους Ουρανούς. «Ο όρος ‘’μετάστασις’’ εμπεριέχει και την Ανάσταση και την Ανάληψη», είπε χαρακτηριστικά.

«Η Θεοτόκος δεν είναι μόνο η μητέρα του Θεού και των ανθρώπων, αλλά είναι και εκείνη η οποία 
εγγυάται με την δική της Ανάσταση, Ανάληψη εις τους Ουρανούς και την αιώνια δόξα ότι και εμείς έχουμε αυτή την προοπτική αφθαρσίας, έχουμε αυτήν την δυνατότητα Σωτηρίας» ανέφερε σε άλλο σημείο του κηρύγματός του ο Μητροπολίτης Πειραιώς.  
Αναφερόμενος στην ιδιαίτερη θέση που κατέχει η Παναγία στην Εκκλησία μας, ανέφερε επίσης πως «κανένας άλλος άνθρωπος δεν δοξάζεται όπως η Παναγία μας».