Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.


4. Ἡ δυνητική ἑρμηνεία τοῦ ἐν λόγῳ ἱεροῦ Κανόνος ἔρχεται σέ πλήρη ἀντίθεσι μέ τήν ἰδία τήν ἁγία Γραφή, ἡ ὁποία καί αὐτή πρωτίστως καθορίζει τίς σχέσεις τῶν Ὀρθοδόξων μέ τούς αἱρετικούς. Ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στήν δεύτερη ἐπιστολή του ἀναφέρει τά ἑξῆς σχετικά μέ τούς αἱρετικούς: «εἴ τις ἔρχεται πρός ὑμᾶς καί ταύτην τήν διδαχήν οὐ φέρει μή λαμβάνεται αὐτόν εἰς οἰκίαν, καί χαίρειν αὐτῷ μή λέγετε · ὁ γάρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς» (Β΄ Ἰωάν. 10,11). Εἶναι πίστις τῆς Ἐκκλησίας ὅτι οἱ ἱεροί Κανόνες εἶναι ἀπολύτως σύμφωνοι καί ἐναρμονισμένοι μέ την ἁγ. Γραφή καί μάλιστα διασφαλίζουν τό κῦρος της. Ἄν ὅμως ἐκλάβωμε ὡς δυνητικόν τόν ὑπό ἐξέτασι Κανόνα, αὐτός ἔρχεται σέ πλήρη ἀντίθεσι μέ τήν διδασκαλία αὐτή τῆς ἁγ. Γραφῆς. Διότι ἡ ἁγ. Γραφή στό σημεῖο αὐτό διδάσκει ὅτι μόλις διαπιστώσομε, ὅτι κάποιος δέν ἔχει τήν ἀληθινή και ὀρθόδοξο πίστι δέν πρέπει οὔτε στήν κατοικία μας νά τον βάλωμε, οὔτε χαίρεται νά τοῦ εἰποῦμε, οὔτε σέ ἐκκλησιαστικό ἐπίπεδο νά ἔχωμε οἱαδήποτε σχέσι καί ἐπικοινωνία. Ἀντιθέτως ὅμως, μέ τήν δυνητική ἑρμηνεία διδάσκομε ὅτι, μέ αὐτόν ὁ ὁποῖος «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ’ ἐκκλησίας» κηρύττει αἵρεσι, δυνάμεθα, χωρίς νά ἁμαρτάνωμε, νά ἔχωμε πλήρη ἐκκλησιαστική κοινωνία, νά τόν μνημονεύσωμε στα μυστήρια, νά τόν ἀποδεχώμεθα ὡς εἰς τύπον καί τόπονΧριστοῦ καί νά ἀναμένωμε ἡσύχως καί ἐν ὑπομονῇ την ἀπόφασι τῆς Συνόδου, ἡ ὁποία τελικά ἤ μπορεῖ νά μήν ἔλθη ποτέ ἤ τό χειρότερο μπορεῖ νά εἶναι καί ὑπέρ τῆς αἱρέσεως καί εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας.

Συνεχίζεται.
Έγινε η εκλογή της πρώτης Αγγλικανής "επισκοπίνας" στην Αφρική...


First female Anglican bishop elected in Africa

(ENInews)--The Anglican Church of South Africa made history on 18 July by electing the first female Anglican bishop on the continent, reports Episcopal News Service (ENS). The Rev. Ellinah Ntombi Wamukoya, 61, became the bishop-elect of Swaziland and the first woman bishop in any of the 12 Anglican provinces in Africa, according to ENS. [ENI-12-0419, 225 words]

Η Αγγλικανική "εκκλησία" έγραψε ιστορία στις 18 Ιουλίου εκλέγοντας την πρώτη Αγγλικανή "επίσκοπο" στην ήπειρο αναφέρει το ΕΝS. Η "Αιδεσιμώτατη" Ellinah Ntombi Wamukoya, 61 ετών έγινε η πρώτη γυναίκα "επίσκοπος" από όλες τις 12 Αγγλικανικές επαρχίες στην Αφρική, σύμφωνα με το ΕΝS [Οικουμενική υπηρεσία νέων(=ειδήσεων)].

(σ.σ.  ως συνήθως μετά από αυτή την εκλογή θα ακολουθήσει η εκλογή της πρώτης λεσβίας "επισκόπου" και τα υπόλοιπα γνωστά...
Οι  δε "Ορθόδοξοι" Πατριάρχες με την υπογραφή τους στο ΠΣΕ,  αναγνωρίζουν τις "εκκλησίες" τους, ισότιμες με την Ορθόδοξη Εκκλησία!!!)

Η μόνη οδός ενώσεως. Η οδός της αληθείας!


Όλαι αι κακοδοξίαι από το Πρωτείον προήλθον. Πρωτείον σημαίνει νόσον πνευματικήν, υποχώρησιν εις το πνεύμα του εωσφόρου. Επομένως η άρσις του Πρωτείου, θα οδηγήση ασφαλώς εις ταπεινώφρονα υποταγήν του παπισμού εις την διαφυλαττομένην διδασκαλίαν της Εκκλησίας. Και ούτως αφ’ εαυτής θα απελευθερωθή η Ρωμαϊκή Καθέδρα από το αλάθητον, το Filioque, το ράντισμα, το Καθαρτήριον, τον ουμανισμόν, τον ορθολογισμόν, δι’ ων κατέστη αιρετική, και θα επανέλθη εις την οικογένειαν των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, «ιματισμένη και σωφρονούσα» πλέον. Και ο Χριστός θα καταλάβη την θέσιν Του, αφ’ ης τον εξετόπισεν ο πάπας. Και εντεύθεν θα έχωμεν την ποθουμένην ένωσιν. Αυτή είναι η μόνη οδός ενώσεως. Η οδός της αληθείας!

+π. Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης : ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


Δοκιμαζέτω δε άνθρωπος εαυτόν

http://www.romanity.org/htm/im/w.gif"Ώστε ός αν εσθίη τον άρτον ή πίνη το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος έσται του σώματος και του αίματος του Κυρίου. δοκιμαζέτω δε άνθρωπος εαυτόν, και ούτως εκ του άρτου εσθιέτω και εκ του ποτηρίου πινέτω, ο γαρ εσθίων και πίνων κρίμα εαυτώ εσθίει και πίνει μη διακρίνων το σώμα. δια τούτο εν υμίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί" (1 Κορ. 11:28-30). Με άλλα λόγια πρέπει κανείς να δοκιμάση τον εαυτόν του αν είναι στην κατάστασιν φωτισμού, και επομένως μέλος του σώματος του Χριστού και ναός του αγίου πνεύματος, με τουλάχιστον τα "γένη γλωσσών," δηλαδή την νοεράν προσευχήν. Άλλως εσθίει τον άρτον και πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως (Κορ. 11:27). Εν τοιαύτη περιπτώσει ευρίσκεται μεταξύ ή των "ασθενών" ή των "αρρώστων" ή των πνευματικώς "κοιμωμένων (νεκρών)" (1 Κορ. 11:30), δηλαδή μη μετέχων εις την πρώτην ανάστασιν του έσω ανθρώπου. Ο τοιούτος μετέχει εις την Θείαν Ευχαριστίαν ουχί αξίως, αλλά εις κατάκριμα. Δεν πρέπει κανείς να χρησιμοποιεί τον δείπνον της αγάπης (πού τότε συνόδευε κάθε ευχαριστιακήν σύναξιν) ως ευκαιρίαν να τρώη και να πίνη. Τούτο κάμνει κανείς στο σπίτι του (1 Κορ. 11:21-22,34). "ει δε εαυτούς διεκρίνομεν (δηλαδή δια της νοεράς προσευχής), ουκ εκρινόμεθα, κρινόμενοι δε υπό του Κυρίου παιδευόμεθα, ίνα μη σύν τω κόσμω κατακριθώμεν" (1 Κορ. 11:31-32). Εις τον φωτισμόν και εις τον δοξασμόν κρινόμενοι οι φωτισθέντες και οι θεωθέντες εκπαιδεύονται εντός του πνεύματός των από τον ίδιον τον Χριστόν. Την θεραπείαν αυτήν περιγράφει εν συνεχεία ο Απόστολος Παύλος στην 1 Κορ. 12-15:11.όπως είδαμεν.

Συνεχίζεται.

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


Ο Θεός είναι η τελεία αγιότης και το απόλυτον φως, δια τούτο «σκοτία εν αυτώ ουκ έστιν ουδεμία» (Α΄ Ιωάν. 1,5). Ημείς είμεθα με Αυτόν «εάν εν τω φωτί περιπατώμεν ως αυτός εστίν εν τω φωτί» (Α΄ Ιωάν. 1,7). Η κοινωνία μετ΄ Αυτού είναι κοινωνία μετά του φωτός, διότι η αγιότης τρέφεται με το φως. Αυτό είναι νόμος της ευαγγελικής εν Χριστώ ζωής. Το θείον φως και η αγιότης ανοίγουν τους οφθαλμούς της ψυχής μας προς τας αιωνίας πραγματικότητας και αυτού και του άλλου κόσμου, ενώ το σκότος της αμαρτίας τυφλώνει και δεν βλέπομεν τίποτε το θείον και τίποτε το αιώνιον, ούτε εις τον κόσμον τούτον ούτε πέραν αυτού (πρβλ. Ιωάνν. 2,10. Εφ. 1,18).                                                                                                    
Η αγιότης είναι η εν χάριτι άσκησις, δια τούτο και η παιδεία είναι τοιαύτη άσκησις. Ο άνθρωπος αποκτά και τας δύο εάν ασκή τας ευαγγελικάς αρετάς. Διότι ο Κύριος της αληθείας μας λέγει: «Ει ουν υμείς, υπάρχοντες πονηροί, οίδατε δόματα αγαθά διδόναι τοις τέκνοις υμών, πόσω μάλλον ο Πατήρ ο εξ ουρανού δώσει Πνεύμα Αγαθόν τοις αιτούσιν αυτόν;» (Λουκ.11,13). Και πράγματι έδιδεν εις τόσους και τόσους αγίους πνευματοφόρους, και πάντοτε δίδει και θα δίδη. Αλλ΄ υπό ένα όρον τον οποίον διατυπώνει ως εξής ο άγ. Χρυσόστομος: «Υπάκουσον του Θεού εν ταις εντολαίς αυτού, ίνα εισακούση σου εν ταις ευχαίς» (Ομιλία 16 εις τους Ανδριάντας).                                                                                                                                            
Η παιδεία είναι προβολή της αγιότητος. Μόνον ο αγιασθείς άνθρωπος δύναται να αγιάζη και άλλους, μόνον γενόμενος αυτός φως δύναται να φωτίζη τους άλλους. Το Ευαγγέλιον του Θεανθρώπου συγκεντρώνει τα πάντα εις τον προσωπικόν αγώνα και την άσκησιν τα πάντα αρχίζουν από το ίδιον το πρόσωπον του ανθρώπου: σωζόμενος ο άνθρωπος σώζει απαραιτήτως και τους άλλους γύρω του, φωτιζόμενος φωτίζει και τους άλλους. Αυτή είναι η ευαγγελική οδός, η εφαρμοζομένη πιστώς εις την Ορθοδοξίαν, φυλασσομένη και διαφυλαχθείσα εις αυτήν. Ιδού πως την χαράσει, ως άλλος υιός της βροντής, ο μέγας άγιος και διδάσκαλος της Εκκλησίας, ο φωστήρ της οικουμένης, ο άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος : «Καθαρθήναι δει πρώτον, είτα καθάραι. Σοφισθήναι, και είτα σοφίσαι. Γενέσθαι φως, και φωτίσαι. Εγγίσαι Θεώ, και προσαγαγείν άλλους. Αγιασθήναι, και αγιάσαι» (Λόγος 2. 71. PG 35. 480 B). 

   Συνεχίζεται.  

Πιστεύει ο "Ορθόδοξος Τύπος" ότι δεν έγινε η "ένωση των εκκλησιών";


 ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΦΙΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΝ

Μετά βαθυτάτης λύπης χουμε τονίσει πανειλημμένως τν προκλητικ
στάση, πο πιδεικνύουν ο εράρχες το Οκουμενικο Θρόνου, πο
δραστηριοποιονται στ ξωτερικό. Κα δυστυχς τ κρούσματα τς
ποστασίας εναι συνεχόμενα κα δν φαίνεται ν χουν τελειωμό. Νέα
περίπτωση τέτοια εχαμε μ τν πίσκεψη πο πραγματοποίησε
ντιπροσωπεία το Οκουμενικο Πατριαρχείου, πο συμμετεχε, πως
κάθε χρόνο, στν ορτασμ τν γίων ποστόλων Πέτρου κα Παύλου,
κα γινε δεκτ στς 28-06-12 π τν Πάπα Βενέδικτο στ Βατικανό.
Κατ τ διάρκεια τς παραμονς τν ντιπροσώπων στ συνάντηση μ
τν Πάπα, πικεφαλς τς ντιπροσωπείας Μητροπολίτης Γαλλίας
μμανουλ σπαζόταν συνεχς τ δεξι  το Πάπα Βενέδικτου. Τ
ρώτημα πο πιθυμομε ν θέσουμε στν γιο Γαλλίας εναι τ ξς
πλό: γι τν διο χει γίνει «νωση τν  κκλησιν» κα φιλάει τ χέρι
το Πάπα, ς ν πρόκειται γι κανονικ πίσκοπο;  Διότι λες ατς ο
νέργειες, ξεπερνον κατ πολ τ ρια  τς προδοσίας τς Πίστεως, σο
κι ν ρισμένοι εσεβιστς χριστιανο  το καιρο μας στενοχωριονται
μ ατ τ διαπίστωση.

“O.T”

Σήμερα οι παπικοί εορτάζουν τον προφήτη Ηλία

Πρέπει να θλιβώμεθα, διότι συνεορτάζομε τoν Προφήτη Ηλία με τους Φράγκους της Δύσεως και όχι με τους Ορθοδόξους των Αγίων Τόπων. Το Βατικανό υποκαθιστά την Βηθλεέμ και ο Παπισμός υποκλέπτει την προσδοκία! Πότε θα αντιληφθώμεν την θανατηφόρον αυτήν παγίδα εκ του οικουμενιστικού συνεορτασμού;Ἄς ἀπαντήση ὁ Οἰκ. Πατριάρχης
Οκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαος δήλωσε, μέ φορμήν
τήν συμπλήρωσιν τεσσαράκοντα τν πό τήν κοίμησιν το οιδίμου
Οκουμενικο Πατριάρχου θηναγόρου τι θ συνεχίση τ ργον του
ες τ ζήτημα τν Θεολογικν Διαλόγων μετά τν Παπικν καί λλων
αρετικν χριστιανν. πεγράμμισε δέ πώς ο διάλογοι πικρίνονται,
«ν τούτοις θά πρέπει νά καταστε σαφές γιά κόμη μία φορά πώς οτε
κατά διάνοιαν προδίδεται ποστολική καί μώμητος φιλτάτη
ρθοδοξία μας». Τά νωτέρω τά δήλωσεν νήμερα τς ορτς τς γίας
Μεγαλομάρτυρος Κυριακς πό τόν φερώνυμον ερόν Ναόν τς περιοχς
το Κοντοσκαλίου. άν μως δέν προδίδεται ες τούς διαλόγους
«ποστολική καί μώμητος φιλτάτη ρθοδοξία μας», τότε διατί ποκαλε
Τόν Παπισμόν Κανονικήν «κκλησίαν» καί τόν Πάπαν Κανονικόν
«πίσκοπον» τς κκλησίας, ταν μέ τό Σύμβολον τς Πίστεως δέν
ποδεχόμεθα λλην κκλησίαν πλήν κείνης τς ρθοδόξου; άν δέν
προδίδεται ἡ Ὀρθοδοξία τότε, διατί πεδέχθη τό Βάπτισμα τν Παπικν
ς κανονικόν μυστήριον; άν δέν προδίδεται ρθοδοξία, πού ο εροί
Κανόνες της παγορεύουν τάς συμπροσευχάς μετά τν πλανεμένων
Χριστιανν, τότε διατί τούς καταφρονε καί μάλιστα προκλητικότατα; άν
δέν προδίδεται ες τούς διαλόγους ρθόδοξος Πίστις τότε, διατί πιβάλλει
μίαν πρωτοφαν τρομοκρατίαν μέ σκοπόν νά ξασφαλίση τήν φωνίαν ες τά
ζητήματα ατά; άν δέν προδίδεται ρθοδοξία τότε διατί πειλε  Σεβ.
Μητροπολίτας τς λλάδος, Καθηγουμένους . Μονν, Πανεπιστημιακούς
θεολόγους κ.λπ. παιτν πλήρη ποταγήν ες τάς αθαιρεσίας το
Οκουμενικο θρόνου ες θέματα Πίστεως; Τέλος άν δέν προδίδεται Πίστις,
διατί φοβεται τό ντιοικουμενιστικόν-ντιπαπικόν ποίμνιον τς κκλησίας
τς λλάδος καί ο στενοί συνεργάται του, λλά καί  ίδιος τό ποκαλον
«ζηλωτικόν»; ντιλαμβάνεται τι τό «νθενωτικόν» μέτωπον εναι
πολλαπλασίως μεγαλύτερον πό τό «νωτικόν»;

Γ.Ζ.     “Ορθόδοξος Τύπος

Ο προφήτης Ηλίας, μέγιστος των Προφητών
Ο Προφήτης Ηλίας στην εποχή του και στα έσχατα
† Π. ΑΘΑΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ
(Απομαγνητοφωνημένη ομιλία)
http://www.impantokratoros.gr/9BA39D18.el.aspx


Ο προφήτης Ηλίας, αγαπητοί μου, είναι μία μεγάλη μορφή, μια πολύ μεγάλη μορφή της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ο μέγιστος των Προφητών είναι ανώτερος κι απ' αυτόν τον προφήτη Ησαΐα τον μεγαλοφωνότατο. Και ενώ δεν έγραψε ο προφήτης Ηλίας ούτε μία λέξη, υπήρξε ο ίδιος μία μεγάλη προφητεία. Αυτό του το έργο, ο τρόπος με τον οποίο έζησε, ο τρόπος με τον οποίο έφυγε από την παρούσα ζωή αλλά και η εμφάνισή του στη Μεταμόρφωση του Χριστού δείχνουν ότι η μορφή αυτή είναι παμμέγιστη, είναι πελώρια!

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more