Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.


γ΄. Ἡ ἄποψις τῆς δυνητικῆς ἑρμηνείας τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου.

Τό τρίτο ἐπιχείρημα τό ὁποῖο ἀκούγεται ἀπό τους ἀσχολουμένους μέ τά ἐκκλησιαστικά θέματα και προσπαθοῦν μέ αὐτό νά καλυφθοῦν ὡς μέ «συκίνη  ἐπικουρία» εἶναι τῆς δυνητικῆς δῆθεν ἑρμηνείας τοῦ 15ου ἱεροῦ Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Ἀναφέρουν δηλαδή οἱ ὑπέρμαχοι αὐτῆς τῆς θεωρίας ὅτι ὁ Κανόνας αὐτός εἶναι δυνητικός καί δέν σέ ὑποχρεώνει σέ ἀποτείχισι, ἀλλά ἁπλῶς σοῦ δίδει τήν δυνατότητα νά προβῆς σ’ αὐτήν, ἐφ’ ὅσον ἡ συνείδησίς σου εἶναι εὐαίσθητη σ’ αὐτά τά θέματα καί ἐνοχλεῖσαι ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ἐπικοινωνία
μέ τόν αἱρετικό Ἐπίσκοπο. Ὡς ἐκ τούτου ἡ ἀποτείχισις ἐδῶ λαμβάνεται, ὅπως λέγουν, ὡς μία διαμαρτυρία προς ἐπίσπευσι τῆς διαδικασίας διά τήν καταδίκη τοῦ αἱρετικοῦ Ἐπισκόπου. Ἐπί πλέον ἀναφέρουν ὅτι ποτέ κανείς δεν τιμωρήθηκε ἐπειδή δέν ἔσπευσε νά ἀποτειχισθῆ ἀπό τον αἱρετικό Ἐπίσκοπο, ἀλλά ἀνέμενε ἐν ὑπομονῇ τήν ἀπόφασι τῆς Συνόδου καί ἀκόμη ὅτι, ἄν ὁ Κανόνας ὁμιλοῦσε γιά ὑποχρεωτική ἀποτείχισι θά ἔπρεπε νά ὑπάρχουν και πολλοί ἄλλοι Κανόνες, οἱ ὁποῖοι νά ὁμιλοῦν παρομοίως γιά ἕνα τόσο σπουδαῖο ἐκκλησιαστικό ζήτημα.
Εἰς αὐτά τά ἐπιχειρήματα τῆς δυνητικῆς ἑρμηνείας τοῦ Κανόνος, ἔχομε νά ἀναφέρωμε τά ἑξῆς:


Συνεχίζεται.


π. Θεόδωρος Ζήσης. Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Προκόπιος.


Δημοσιεύτηκε στις 8 Ιούλ 2012 από 
Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/4CA486E9.el.aspx
π. Θεόδωρος Ζήσης Κυρική Ε' Ματθαίου - Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Προκόπιος 

Να πως μας εξαπατούν οι οικουμενιστές :


Διαβάζω από το κείμενο του Πρεσβ. Άγγελου Αγγελακόπουλου εφημέριου Ι. Ν. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Νέου Φαλήρου Πειραιώς :Ο Όσιος Πατήρ ημών Νικόδημος αναγνωρίσθηκε επισήμως τον Ιανουάριο του 1995 κατατασσόμενος στη χορεία των Οσίων υπό της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχικού Θρόνου, η οποία προσηκόντως εξετίμησε «την πάγκοινον αγιορειτικήν ομολογίαν περί της έργω μεμαρτυρημένης και εκ των συγγραφών αυτού βεβαιωμένης βαθείας πίστεως,


===========

Το 1995 η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχικού Θρόνου προσηκόντως εξετίμησε.....την βαθειά πίστι του Αγίου Νικοδήμου...

Ποια ήταν η βαθειά πίστη του Αγίου Νικοδήμου;
Γράφει το κείμενο:

Ο Όσιος Νικόδημος, πρωταγωνιστής του κινήματος των Κολλυβάδων, ανανέωσε την θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά μαζί με τους άλλους Αγίους Κολλυβάδες (Άγιο Αθανάσιο Πάριο και Άγιο Μακάριο Κορίνθου) τον 180 αιώ., μόνο και μόνο για να μη περάσει ο επικινδύνως εισαγόμενος τότε δυτικός Διαφωτισμός ή μάλλον σκοταδισμός και εργάσθηκε για να αποτραπούν εξ ίσου τόσο οι εξισλαμισμοί όσο και οι εκλατινισμοί. Ο μακαριστός Αγιορείτης Γέροντας, μεγάλος θεολόγος και ομολογητής των καιρών μας, μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης στην κλασική και μοναδική για την πληρότητά της μονογραφία «Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης˙ ο βίος και τα έργα του», γράφει σχετικώς: «Ο Άγιος Πατήρ γινώσκων και εξ ιδίας πείρας εκ της κατ’ ανάγκην αναστροφής του εν Νάξω, ποίον κίνδυνον διέτρεχον οι Ορθόδοξοι εκ του προσυλητισμού των, γράφει ταύτα : ‘...οι Ορθόδοξοι εκείνοι όπου συναναστρέφονται με τους Λατίνους και ακούουν τας ψευδολογίας των και τα άλλα απατηλά τους λόγια, δύνανται να ωφεληθούν μεγάλως εις αυτήν την πίστιν και την ευσέβειαν, το κεφάλαιον των καλών, από τον ενταύθα βίον του θείου Μελετίου του Ομολογητού, διατί θέλουν καταλάβει εξ αυτού, πόσον μισητή και βλάσφημος είναι η τούτων αίρεσις, ώστε οπού ο ίδιος ο Θεός έδειξεν εις έλεγχον αυτών και κατηγορίαν μεγάλα και αναντίρρητα θαύματα, τα οποία ο φιλευσεβής αναγνώστης πρέπει να αναγινώσκη, διά να γνωρίζη το φως της ιδικής μας Ορθοδοξίας και το σκότος της εκείνων κακοδόξου αιρέσεως...»


Λοιπόν η βαθειά πίστη του Αγίου Νικοδήμου την οποίαν (βαθειά πίστη) η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχικού Θρόνου εξετίμησε ήταν :

...οι Ορθόδοξοι εκείνοι όπου συναναστρέφονται με τους Λατίνους και ακούουν τας ψευδολογίας των και τα άλλα απατηλά τους λόγια,....... θέλουν καταλάβει εξ αυτού, πόσον μισητή και βλάσφημος είναι η τούτων αίρεσις, ώστε οπού ο ίδιος ο Θεός έδειξεν εις έλεγχον αυτών και κατηγορίαν μεγάλα και αναντίρρητα θαύματα,

Όμως όπως όλοι γνωρίζουμε  το 1993 στο Μπαλαμάντ του Λιβάνου το Οικουμενιστικό Πατριαρχείο με Πατριάρχη τον κ. Βαρθολομαίο και τους υπόλοιπους οικουμενιστές (Ρώσους Σέρβους, Ρουμάνους κλπ.) υπέγραψαν ότι οι Παπικοί είναι Εκκλησία του Χριστού με κανονική ιερωσύνη και μυστήρια!!!

Άρα εδώ μας κοροϊδεύουν χοντρικώς οι αντίχριστοι οικουμενιστές, όταν δύο χρόνια μετά "εξετίμησαν την βαθειά πίστη του Αγίου Νικοδήμου" και τον κατέταξαν στη χορεία των Οσίων!Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.                                                                                                                                                                                                                                         Η αγιότης εκδηλούται πάντοτε ως φως. Από την αλήθειαν αυτήν ζη το Ευαγγέλιον του Χριστού και εις αυτόν και εις τον αγγελικόν κόσμον. Εις την Μεταμόρφωσιν του Σωτήρος Χριστού μας παρέχεται ο τύπος της μεταμορφώσεως εκάστου εξ ημών δια της αγιότητος εις φως (βλ. Ματθ. 17,2. Λουκ. 9,29). Μεταμορφωθέντες δια της αγιότητος οι άγιοι, ακτινοβολούν πάντοτε το κεχαριτωμένον φως, το οποίον κάποτε κατά την δωρεάν του Θεού ημπορεί να λάμψη από αυτούς ως ήλιος. Τούτο συμβαίνει πολύ συχνά εις τους αγίους ασκητάς. Ιδού δύο-τρία παραδείγματα.  «Ην τις λεγόμενος Αββάς Παμβώ και περί τούτου λέγεται, ότι τρία έτη έμεινεν αιτούμενος τον Θεόν και λέγων: μη δοξάσης με επί της γης, και ούτως εδόξασεν αυτόν ο Θεός, ώστε μη δύνασθαί τινα ατενίσαι εις το πρόσωπον αυτού, εκ της δόξης ην είχε το πρόσωπον αυτού». «Έλεγον περί του Αββά Παμβώ, ότι ως έλαβε Μωϋσής την εικόνα της δόξης Αδάμ, ότε εδοξάσθη το πρόσωπον αυτού, ούτω και του Αββά Παμβώ ως αστραπή έλαμπε το πρόσωπον και ην ως βασιλεύς καθήμενος επί του θρόνου αυτού. Της αυτής εργασίας ην και ο Αββάς Σιλουανός και ο Αββάς Σισώης».                                                               «Έλεγον περί του Αββά Σισώη, ότι ότε έμελλε τελευτάν, καθημένων των πατέρων προς αυτόν, έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, και λέγει αυτοίς: ιδού ο Αββάς Αντώνιος ήλθε, και μετά μικρόν λέγει, ιδού ο χορός των προφητών ήλθε, και πάλιν το πρόσωπον αυτού περισσώς έλαμψε και είπεν, ιδού ο χορός των αποστόλων ήλθε, και εδιπλασίασε το πρόσωπον αυτού πάλιν, και ιδού αυτός ως μετά τινων λαλών, και εδεήθησαν αυτού οι γέροντες, λέγοντες: μετά τίνος ομιλείς πάτερ; Ο δε έφη, ιδού οι άγγελοι ήλθον λαβείν με και παρακαλώ ίνα αφεθώ μετανοήσαι μικρόν, και λέγουσιν αυτώ οι γέροντες: ου χρείαν έχεις μετανοήσαι πάτερ. Είπε δε αυτοίς ο γέρων: φύσει ουκ οίδα εμαυτόν ότι έβαλον αρχήν, και έμαθον πάντες ότι τέλειός εστι, και πάλιν άφνω εγένετο το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, και εφοβήθησαν πάντες. Και λέγει αυτοίς: βλέπετε, ο Κύριος ήλθε, και λέγει : φέρετέ μοι το σκεύος της ερήμου, και ευθέως παρέδωκε το πνεύμα, και εγένετο ως αστραπή, και επλήσθη όλος ο οίκος ευωδίας».                                                               Παρόμοιον παράδειγμα έχομεν εις τους νεωτέρους χρόνους τον Άγιον Σεραφείμ του Σάρωφ (Συνομιλία με τον Μοτοβίλωφ).  

Συνεχίζεται.  

Υπ.Εσωτερικών:"Δεν αντέχουμε άλλους μετανάστες"


Η Επιτροπή Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ έκανε λόγο για "εμμονή της νέας κυβερνητικής πλειοψηφίας" σχετικά με τους όρους κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Το υπουργείο Εσωτερικών απαντώντας ζητά με ανακοίνωσή του να μην καταστεί η Ελλάδα «αποθήκη ανθρώπινων ψυχών».
Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η ελληνική οικονομία «δεν αντέχει πλέον να χρηματοδοτεί από μόνη της, δηλαδή χωρίς ευρωπαϊκή υποστήριξη, αυτονόητα κόστη για την παιδεία, την υγεία, τη μέριμνα μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στη χώρα μας». 
Υπογραμμίζει δε την αναγκαιότητα διαλόγου γύρω από το θέμα της ιθαγένειας με όλες τις πολιτικές δυνάμεις και τους κυβερνητικούς εταίρους.

Το υπουργείο μάλιστα δεν χαρίζεται στον ΣΥΡΙΖΑ, ανεβάζοντας τους τόνους και σημειώνοντας ότι πρόσφατα η ηγεσία του ΥΠΕΣ ανέλαβε την πρωτοβουλία να ενημερώσει όλα τα κόμματα και την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ και αναρωτιέται γιατί «ο διάλογος αυτός τρομάζει το συγκεκριμένο κόμμα όταν το θέμα απασχολεί και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη». 
Το κόμμα του κ. Τσίπρα, στην ανακοίνωση απευθυνόταν και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, δηλώνοντας ότι «ο κ. Σαμαράς επιλέγει να υποδαυλίσει την καλλιέργεια ρατσιστικών απόψεων μέσα στους κόλπους της κοινωνίας, προκειμένου να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από την αποτυχημένη οικονομική πολιτική του».

Britain’s first Greek Orthodox Secondary School to open next year


Ανοίγει στην Αγγλία το πρώτο Ελληνικό Ορθόδοξο σχολείο μέσης εκπαιδεύσεως.
FAMAGUSTA GAZETTE
• Fri, Jul 13, 2012
Britain’s very first Greek Orthodox Secondary School has been given the go-ahead to open in September 2013.

St Andrew the Apostle is one of only 28 secondary Free Schools approved nationally for 2013 opening by the Department for Education.

Taking pupils aged 11-19, it will serve the whole community, welcoming families looking for a high-performing school based on the Christian values of the Greek Orthodox faith.

O Μ. Μακάριος λέγει στὴν ΚΣΤ´ Ὁμιλία του τὰ ἑξῆς:

 «Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ἀγωνίζεται θεληματικὰ καὶ νὰ καλλιεργῆ τὴν γῆ τῆς καρδιᾶς του καὶ νὰ τὴν φροντίζη. Διότι ζητᾶ ὁ Θεὸς τὴν κούραση καὶ τὸν κόπον καὶ τὴν ἐργασία τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλά, ἐὰν δὲν φανοῦν ἀπὸ τὸν οὐρανὸν τὰ σύννεφα καὶ οἱ βροχὲς τῆς Χάριτος, δὲν ὠφελεῖται μὲ τοὺς κόπους του ὁ γεωργός.Τοῦτο εἶναι τὸ σημεῖον, ποὺ χαρακτηρίζει τὸν Χριστιανισμόν:  Ὅσον καὶ ἂν κοπιάση καὶ ὅσες πράξεις ἀγαθὲς καὶ ἂν κάνη ὁ πιστός, νὰ αἰσθάνεται ὅτι δὲν ἔχει κάνει τίποτε…».