Μας απομένει η ταπείνωση και ο κλαυθμός


Επειδή εμείς είμαστε πεσμένοι πολύ χαμηλά ή δεν έχουμε υψωθεί στα όρια της ευαγγελικής διδασκαλίας, ανυποψίαστοι για την ασύλληπτη συμφορά, καταπληττόμεθα ή και σκανδαλιζόμεθα από την υπόμνηση της αυθεντικής διδαχής του Κυρίου, που με συνέπεια εσάρκωσαν στον εαυτό τους οι Άγιοι του Θεού. Αν από ραθυμία δεν τους φθάνουμε, αντί να νοθεύουμε το λόγο του Θεού, μας απομένει η ταπείνωση και ο κλαυθμός, σαν έσχατο μέσο διασώσεώς μας από το ψέμα και την υποκρισία της ψυχής μας.

Η φιλία μας δεν είναι επιφανειακή


Ιούλιος 4, 2012.

«Η φιλία μεταξύ των ΗΠΑ και της FYROM  δεν είναι επιφανειακή. Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με την πΓΔΜ από την ανεξαρτησία  σας και εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα επιτευχθεί  μόλις  καταλάβετε δικαιωματικά τη θέση σας στο τραπέζι, ως ισότιμο μέλος της Ευρω-ατλαντικής κοινότητας», είπε ο πρέσβης των ΗΠΑ Πώλ Γουόλερς με την ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών στις 4 Ιουλίου.


« Ακριβώς όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και εσείς, ως χώρα και ως πολίτες, σήμερα, αντιμετωπίζετε πολλές δυσκολίες. Μερικές φορές μπορεί να φαίνονται ανυπέρβλητες, αλλά οι πολίτες στα Σκόπια, γνωρίζουν  πώς να επιμένουν  και να ξεπερνούν τα εμπόδια με υπομονή και πολύ δουλειά. Όταν το κάνετε αυτό, οι ΗΠΑ θα είναι πάντα στο χέρι σας. Η φιλία μας δεν είναι επιφανειακή.

Εύχομαι να δω αυτή τη χώρα να ευημερήσει και να γίνει ακόμη ισχυρότερη, μέσα από τη διαφορετικότητά της, ως ασφαλής και ευημερούσα δημοκρατία, που αποτελεί ένα άλλο μεγάλο πείραμα», δήλωσε ο πρέσβης Γουόλερς στα Σκόπια.

π. Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης : ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


 c) Ψυχιατρική Κλινική
http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΗ Εκκλησία εις την περιγραφήν του Παύλου ομοιάζει με ψυχιατρικήν κλινικήν. Η αντίληψίς του όμως δια την νόσον της ανθρωπίνης προσωπικότητος είναι πολύ πιό διορατική απ' ό,τι είναι σήμερον γνωστόν εις την σύγχρονον ιατρικήν. Δια να κατανοήσωμεν αυτήν την πραγματικότητα, πρέπει να ίδωμεν μέσω του Παύλου την Βιβλικήν κατανόησιν της φυσιολογικής και της μη φυσιολογικής καταστάσεως του ανθρώπου.
http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΟ νοσών άνθρωπος αποκαθίσταται εις την φυσιολογικήν του κατάστασιν, όταν οδηγήται "εις πάσαν την αλήθειαν" υπό του Πνεύματος της Αληθείας, δηλαδή εις την θέαν του Χριστού εν τη δόξη του Πατρός Του (Ιω. 17 ). Οι άνθρωποι που δεν βλέπουν την δόξαν του Θεού δεν είναι φυσιολογικοί.


H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.



 Πρός ἀποφυγή, λοιπόν, ὅλων αὐτῶν τῶν συνεπειῶν, οἱ σύγχρονοι πιστοί (κληρικοί καί λαϊκοί) ἔκαναν ἀποδεκτή, ὀλίγον κατ’ ὀλίγον, κάποια ἀλλοίωσι τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως. Ἡ ἀλλαγή αὐτή τῆς Παραδόσεως σήμερα παγιώθηκε καί δέν ἀφορᾶ μόνο μιά κάποια στάσι ἀπέναντι στόν αἱρετικό ἐπίσκοπο, ἀλλά προσέλαβε καί βαθύτερες ἐκκλησιολογικές-θεολογικές διαστάσεις καί συνίσταται εἰς τό ὅτι ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας ἔχει μεταλλαχθῆ ἀπό Χριστοκεντρική σέ ἀνθρωποκεντρική (ἐπισκοποκεντρική) καί ὡς ἐκ τούτου ἡ ἀποτείχισις διά θέματα πίστεως θεωρεῖται ἐκκλησιαστικό σχίσμα, ἀποκοπή ἀπό τόν Ἐπίσκοπο καί τήν Σύνοδο (πού ταυτίζουν μέ τήν Ἐκκλησία) · θεωρεῖται δαιμονική ὑποβολή καί ἄκρατος ἐγωϊσμός. Ἡ ἀποστασιοποίησις ἀπό τόν Ἐπίσκοπο διά λόγους πίστεως θεωρεῖται ἔξοδος ἑκουσία ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ὁ Χριστός ἔχει περιορισθῆ εἰς τόν οὐρανό καί στήν καλύτερη περίπτωσι δέν εὑρίσκεται ἐκεῖ πού ὑπάρχει ἡ ἀληθινή πίστις, ἀλλά ἐκεῖ πού τελοῦνται τά μυστήρια. Μᾶλλον ὁ ἴδιος ὁ Ἐπίσκοπος ἔχει μεταβληθεῖ σέ Χριστό, μέ ἀπαίτησι τυφλῆς ὑπακοῆς ἀπό κληρικούς καί λαϊκούς, μέ καρατομήσεις ἄνευ στοιχειώδους διαδικασίας, μέ τό νά ζῆ κομπλεξικά ἀπομονωμένος ἀπό τόν λαό καί τριγυρισμένος ἀπό τούς κόλακες καί χωρίς τήν παραμικρή συναίσθησι τῆς εὐθύνης του καί τῆς ἀπαιτήσεως τῶν καιρῶν, μέ τό νά ἀσκῆ ὄχι τήν κατά Χριστόν διαποίμανσι τοῦ λαοῦ, ἀλλά τήν διοίκησι ὡς ὑπάλληλος τοῦ κράτους καί βεβαίως μέ τό νά εἶναι ἄφωνος καί πανταχοῦ ἀπών σέ ὁ,τιδήποτε ἀπαιτεῖ ὁμολογία καί θυσία. Ἡ ὁμολογία καί θυσία τῶν παλαιῶν ἁγίων Ἐπισκόπων καί Πατριαρχῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπολέμησαν τίς αἱρέσεις καί ἐθυσίασαν τούς θρόνους των καί τή ζωή των χάριν τῆς ἀληθινῆς πίστεως, εἶναι διά τούς σημερινούς Ἐπισκόπους, ἕνας μῦθος, μία ἐφάμαρτος ἐμμονή, ἡ ὁποία διέσχισε τήν Ἐκκλησία, διεσάλευσε τήν εἰρήνη, κατέστησε τήν Ἐκκλησία ἐγκλωβισμένη καί ἀπομονωμένη ἤ στήν καλύτερη περίπτωσι (ἡ ὁμολογία) εἶναι μία μέν πραγματικότης, ἡ ὁποία ὅμως ἐξετάζεται μόνον ἱστορικά, χωρίς νά ἀποτελῆ διαχρονικό παράδειγμα καί Παράδοσι τῆς
Ἐκκλησίας διά τά θέματα τῆς αἱρέσεως. Ὡς ἐκ τούτου ἡ τιμή πού ἀποδίδομε σήμερα στούς ἁγίους καί κυρίως στούς ὁμολογητάς τῆς πίστεως, εἶναι μόνον ἐν ὕμνοις καί ὠδαῖς πνευματικαῖς ἤ στήν καλύτερη περίπτωσι ἡ μίμησίς των κατά τό πατερικό ρητό «τιμή ἁγίου, μίμησις ἁγίου» συνιστᾶται γιά ὅλα τά ἄλλα θέματα πλήν τῶν θεμάτων τῆς πίστεως.

Συνεχίζεται.

Χριστόφιας: Η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη




Για επεκτατικές βλέψεις στην Κύπρο, κατήγγειλε, την Τουρκία, ο πρόεδρος Χριστόφιας, απαντώντας σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών, μετά την παρουσίαση του προγράμματος της Κυπριακής προεδρίας.
Απαντώντας στον πρόεδρο της Ομάδας των Φιλελευθέρων Γκράχαμ Γουάτσον, ο Πρόεδρος Χριστόφιας τον κάλεσε να απευθυνθεί στην Τουρκία, η οποία, όπως είπε, αρνείται να συνομιλήσει μαζί του. Η Τουρκία, τόνισε, «είναι κατοχική δύναμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε, σύσσωμη, για λόγους αρχής, να καταδικάζει κάθε ενέργειά της που υποβαθμίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και κατ΄επέκταση τους ευρωπαϊκούς θεσμούς».
Ο κ. Χριστόφιας επανέλαβε ότι η Κύπρος ανήκει στους Κυπρίους και πρόσθεσε ότι δεν έχουν θέση στο νησί ούτε οι Βρετανοί, ούτε οι Τούρκοι, αλλά «ούτε και οι αδελφοί μας οι Έλληνες, με την κακή έννοια, έχουν θέση στην Κύπρο». Πρέπει, υποστήριξε, να αφεθούμε ελεύθεροι, οι Κύπριοι και τότε θα αναπτύξουμε προνομιακές σχέσεις με την Ελλάδα, την Τουρκία και την Βρετανία.

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς: παρανοϊκοί καί διέπραξαν τό μεγαλύτερο ἔγκλημα τῶν αἰώνων

 Ἡ μεγαλύτερη προδοσία καί ὁ χειρότερος συμβιβασμός ὅλων 
τῶν αἰώνων στήν ἱστορική πορεία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι αὐτός 
πού ἔγινε στήν διετία 1991και1993, κατά τήν ὁποία 
ἀνεγνωρίσθησαν ὡς ἔγκυρα στό Σαμπεζύ καί στό Μπελαμέντ 
τοῦ Λιβάνου τά μυστήρια τῶν Μονοφυσιτῶν καί τῶν Παπικῶν 
ἀντιστοίχως. Αὐτό σημαίνει ἀφ’ ἑνός μέν ὅτι οἱ Παπικοί καί οἱ 
Μονοφυσίτες, χωρίς νά ἀποκηρύξουν οὐδεμία αἵρεσι καί 
παραμένοντας ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκονται, ἔχουν τό ἅγιον Πνεῦμα, 
τό ὁποῖο τούς ἁγιάζει τά μυστήρια πού τελοῦν, ἀφ’ ἑτέρου οἱ 
Πατέρες καί οἱ Σύνοδοι πού τούς ἀπέκοψαν ἀπό τήν Ἐκκλησία 
και τούς ἀνεθεμάτισαν ἦσαν, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, παρανοϊκοί
 καί διέπραξαν τό μεγαλύτερο ἔγκλημα τῶν αἰώνων, ἐφ’ ὅσον 
ἀπέκλεισαν ἀπό τήν σωτηρία καί τήν Ἐκκλησία διά μέσου τῶν 
αἰώνων ἄπειρα πλήθη ἀνθρώπων. Ἐπί πλέον δε μέ αὐτές τίς 
ἀποφάσεις ἐδείξαμε ὅτι, τό νά εἶναι κάποιοι ἐντός  ἐκτός 
Ἐκκλησίας καί νά ἔχουν ἔγκυρα  ἄκυρα μυστήρια, δέν εἶναι 
θέμα κατ’ ἐξοχήν Ὀρθοδόξου πίστεως καί αἱρέσεως ἀντιστοίχως, 
ἀλλά θέμα τό ὁποῖο ρυθμίζεται ἀπό κάποια Σύνοδο  διμερῆ 
ἐπιτροπή καί βεβαίως ἕνας τρόπος ἄγνωστος σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ἁγίους ὅλων τῶν αἰώνων.

Mητροπολίτης Πειραιώς :θεωρίες όπως το Μποζόνιο τοῦ Χίγκς : ἑτεροκίνητα νευρόσπαστα τοῦ ἀρχαίου δαίμονος


᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 4ῃ Ἰουλίου 2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ἡ ρῆσις πού διϊστορικά πλέον ἔχει καταστῆ παγκόσμιο κτῆμα τῆς φιλοσοφίας ἀλλά καί τοῦπρακτικοῦβίου: «Πᾶσά τε ἐπιστήμηχωριζομένη δικαιοσύνης καὶ πάσης ἄλλης ἀρετῆς,πανουργίαοὐ σοφία φαίνεται» (Πλάτων, Μενέξενος, 247a), ἐπιβεβαιώνεται κατά τρόπον ἀπόλυτον στήν σύγχρονη Βαβέλ τοῦ πειράματος Cern πού διοργανώνει τό Εὐρωπαϊκό Κέντρο Ἐρευνῶν στήν Γενεύη τῆς Ἑλβετίας.
Σήμερα σέ συνέντευξη Τύπου θά παρουσιαστοῦν τά ἀποτελέσματα τῶν πολυμήνων ἐρευνῶν στόν Μεγάλο Ἐπιταχυντή Ἀνδρονίων καί θά διακηρυχθῆ ὅπως διεδόθη, ὅτι ἀνεκαλύφθη «ἐπί τέλους» τό Μποζόνιο τοῦ Χίγκς, γνωστότερο καί ὡς σωματίδιο «Θεός» καί ὄχι ὅπως ἐσφαλμένα λέγεται «σωματίδιο τοῦ Θεοῦ».
H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.

Oι ασκηταί είναι οι μόνοι ιεραπόστολοι της Ορθοδοξίας. Ο ασκητισμός είναι η μόνη ιεραποστολική σχολή της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία είναι άσκησις και ζωή, δια τούτο μόνον με την άσκησιν και την ζωήν κηρύττει και πραγματοποιεί την ιεραποστολήν της. Να αναπτυχθή ο ασκητισμός, ο προσωπικός και εκκλησιαστικός,--αυτό πρέπει να είναι η εσωτερική ιεραποστολή της Εκκλησίας μας μέσα εις τον λαόν μας. Η ενορία πρέπει να γίνη ασκητικόν κέντρον. Αλλά αυτό ημπορεί να το κάμη μόνον εφημέριος-ασκητής. Η προσευχή και η νηστεία, η εκκλησιαστική ζωή της ενορίας, η λειτουργική ζωή—αυτά είναι τα κύρια μέσα της Ορθοδοξίας, με τα οποία επιδρά αναγεννητικώς επάνω εις τους ανθρώπους. Η ενορία, η ενοριακή κοινότης πρέπει να αναγεννηθή, και εν τη φιλοχρίστω και φιλαδέλφω αγάπη να διακονή ταπεινά τον Χριστόν και όλους τους ανθρώπους με πραότητα και ταπείνωσιν, με θυσίαν και αυταπάρνησιν. Και η διακονία αυτή οφείλει να διαποτίζεται και να τρέφεται από την προσευχήν και την λειτουργικήν ζωήν. Αυτό είναι το βασικόν, το απαραίτητον. Αλλ΄ όλα αυτά απαιτούν ως προϋπόθεσιν: το να γίνουν οι ίδιοι οι αρχιερείς μας, οι ιερείς μας και οι μοναχοί μας ασκηταί, και δι΄ αυτό : Του Κυρίου δεηθώμεν.



Συνεχίζεται.