Ἱστορική ἀναδρομή τῆς προσεγγίσεως Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν κατά τόν 20oν αἰώνα.


ρχιμ. ωάσαφ Μακρ,
ερς Μονς Μεγάλου Μετεώρου.


  Πατριαρχική γκύκλιος το 1895

Εναι χαρακτηριστικό τι πτά μόλις χρόνια πρίν τήν κδοση τς γκυκλίου το 1902, κδόθηκε Πατριαρχική γκύκλιος το 1895 ποία ποτελοσε τήν πάντηση το Οκουμενικο Πατριαρχείου πρός τόν Πάπα Λέοντα τόν ΙΓ΄ καί ποία μς περιγράφει νάγλυφα καί ποκαλυπτικά τό πίπεδο τν σχέσεων καί τό κλίμα πού πικρατοσε μεταξύ ρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικν κείνη τήν περίοδο, τίς αρετικές πλάνες το παπισμο καί τήν πουλη διείσδυσή του στούς κόλπους τς ρθοδοξίας μέσ τς Ονίας.
Συγκεκριμένα στίς 20 ουνίου το 1894 Πάπας Λέων ΙΓ΄ πηύθυνε τήν γκύκλιο «Praeclara gratulationis» «πρός τούς γεμόνας καί τούς λαούς τς οκουμένης» μέ τήν ποία καλο σε τήν ρθόδοξη κκλησία σέ μία ονιτικο τύπου νωση μέ τό Βατικανό. ναγνώριζε δηλαδή στούς ρθοδόξους τό δικαίωμα νά διατηρήσουν τό λειτουργικό τυπικό καί τίς παραδόσεις τους, ρκε νά ναγνωρίσουν τήν ξουσία το Πάπα καί μάλιστα ς λάθητου, πως πρόσφατα εχε θεσπισθε καί μέ τήν μορφή δόγματος πό τούς Ρωμαιοκαθολικούς στήν Α΄ Βατικανή Σύνοδο τό 1870. Ταυτόχρονα ργάνωσε μέ δυναμικώτερο τρόπο καί μεγαλύτερη νταση τήν δράση τν Ονιτν στήν ρθόδοξη νατολή καί τόν ες βάρος τν ρθοδόξων πιστν προσηλυτισμό.
Μπροστά σ’ ατή τήν προκάλυπτη πίθεση τν παπικν τό Οκουμενικό Πατριαρχεο μύνεται πέρ τς κεραιότητος το ρθοδόξου ποιμνίου τό ποο πιχειρε νά νημερώσει καί νά προστατεύσει μέ τήν γκύκλιο το 1895, που γίνεται κτενής νάλυση τν παπικν πλανν.
Πατριαρχική γκύκλιος το 1895 ποτυπώνει, πίσης, μέ χαρακτηριστικό τρόπο τό κλίμα πού πικρατοσε τήν περίοδο κείνη στίς σχέσεις ρθοδόξων καί Pωμαιοκαθολικν καί τίς βλέψεις το Βατικανο ναντι τν ρθοδόξων:
«ν σχάτοις δέ χρόνοις πονηρός διέσπασεν πό τς ρθοδόξου κκλησίας το Χριστο καί θνη λόκληρα τς Δύσεως, μφυσήσας τος πισκόποις τς ώμης φρονήματα περφιάλου λαζονείας, ποικίλας γεννησάσης καινοτομίας θέσμους καί ντευαγγελικάς. Καί ο μόνον τοτο, λλά δή καί παντί τρόπ γωνίζονται ο κατά καιρόν Πάπαι τς ώμης, να ποτάξωσιν ες τάς αυτν πλάνας τήν κραδάντως νά τήν νατολήν τ πατροπαραδότ τς πίστεως ρθοδοξί στοιχοσαν Καθολικήν κκλησίαν το Χριστο, νώσεις κατά τήν δίαν φαντασίαν πιδιώκοντες πλς καί βασανίστως» (ω. Καρμίρη, Τά Δογματικά καί Συμβολικά Μνημεα τς ρθοδόξου Καθολικς κκλησίας, ν θήναις 1953, σελ. 933).


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ 15ου ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩTΟΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.


 Μοναχός Ιωσήφ
Άγιον Όρος.

Η πλέον όμως άδικη κρίση διαπράττεται από τον π. Ευθύμιο στην αναφορά του δια τους πιστούς του παλαιού εορτολογίου, όπου δεν απαξιοί απλώς την αποτείχισή τους λόγω της εισαγωγής του παπικού ημερολογίου, αλλά την παρουσιάζει και ως αντικανονική και αδίκως γενομένη (σ. 232), καθώς πιστεύει ότι δεν αποτελούσε παράβαση αντικανονική, ούτε αθέτηση κάποιας εκκλησιαστικής παραδόσεως !!! Αντιθέτως τους συντάσσει με τους σχισματικούς, αλλά και εμπεσόντες σε μία ιδιότυπη ειδωλολατρία (σ. 230) και πλάνη (σ. 231). Τα λέει αυτά ίσως δια να μην έχει αντιπάλους στην διεκδίκηση της δόξας ενός αποτειχισμένου ομολογιτού…  Προς πίστωση δε των λεγομένων του παρουσιάζει απόσπασμα του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπου λέγει ότι δεν έχει ουδεμία σημασία ο χρόνος όπου θα εορτάσωμε κάποιον Άγιο, ή μια Δεσποτική, ή Θεομητορική εορτή, αρκεί να την εορτάσομεν (σ. 240). Φθάνει δε στο σημείο να πη ότι δεν έχει σημασία το πότε θα εορτασθή ακόμη και η εορτή του Πάσχα: «Τα βασικά σημεία εδώ της διδασκαλίας του αγίου (λέγει ο π. Ευθύμιος) είναι ότι και δι΄ αυτήν την εορτή του Πάσχα δεν υπάρχει πρόβλημα δια το πότε θα την εορτάσωμε, αρκεί να εορτάσωμε μαζί με την Εκκλησία»!!!  Δυστυχώς όμως δια τον π. Ευθύμιο, τα λόγια του αγίου Χρυσοστόμου όπου επέλεξε δια να κτυπήση τους παλαιοημερολογίτας, τα ίδια ακριβώς λόγια ο άγιος Νικόδημος ο αγιορείτης, στο συγγραφέν υπ΄ αυτού και εγκεκριμένο υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ιερόν Πηδάλιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας (σ. 9), τα στρέφει εναντίον των καινοτομησάντων το Ιουλιανό Ημερολόγιο και Εορτολόγιο, δηλαδή κατά του π. Ευθυμίου και των συν αυτώ πεισμόνων καινοτόμων νεοημερολογιτών, και ουχί κατά των εμμενόντων μετ΄ ευλαβείας στα πάτρια! 

Συνεχίζεται.

Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.


Καί βεβαίως διά τήν προσέγγισι τῶν Ὀρθοδόξων μέ τούς αἱρετικούς προτείνεται τό ἑνιαῖο ἡμερολόγιο: «Δύναται δέ ἡ φιλία αὕτη καί ἀγαθόφρων πρός ἀλλήλους διάθεσις ἐκφαίνεσθαι καί τεκμηριοῦσθαι εἰδικώτερον, κατά τήν γνώμην ἡμῶν, ὡς ἑξῆς: α) διά τῆς παραδοχῆς ἑνιαίου ἡμερολογίου πρός ταυτόχρονον ἑορτασμόν τῶν μεγάλων χριστιανικῶν ἑορτῶν ὑπό πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν». Ἡ ἐγκύκλιος λοιπόν αὐτή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἶναι ἕνας ὁδοστρωτήρας, 

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


Δι΄ όλα αυτά η ημέρα της Γεννήσεως του Θεού Λόγου εν σαρκί—τα Χριστούγεννα—είναι εορτή θαυμαστή και δια το μεγαλείον της και δια το μυστήριόν της και δια το νόημά της. Εορτάζοντες τα Χριστούγεννα, ουσιαστικώς ομολογούμεν και δοξάζομεν το μοναδικόν αληθινόν νόημα και τον λόγον της ανθρωπίνης υπάρξεως, του ανθρωπίνου πνεύματος, της ανθρωπίνης σκέψεως, της ανθρωπίνης αισθήσεως, της ανθρωπίνης ζωής. Διότι κατά την ημέραν της του Κυρίου Γεννήσεως «ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως», του θείου νοήματος, και επλήρωσεν όλον τον κόσμον μέχρι των περάτων του, και απεκάλυψεν εις ημάς το αιώνιον νόημα και τον λόγον αυτού του κόσμου και του εν τω κόσμω ανθρώπου.                                                                                                                                             Εις την Γέννησιν του Χριστού, μας εδόθη η αποκάλυψις και το νόημα τόσον του μυστηρίου του ανθρώπου, όσον και του μυστηρίου του ουρανού και της γης. Δια τούτο μας είναι αγαπητός ο άνθρωπος: διότι ανήκει εις τον Θεόν Λόγον και, εξ αιτίας αυτού, είναι λογικός. Αλλά μας είναι αγαπητή και η ψυχή του ανθρώπου, διότι ανήκει και αυτή εις τον Λόγον και, δι΄ αυτό, είναι λογική, και η σκέψις του ανθρώπου, μας είναι αγαπητή, διότι ανήκει εις τον Λόγον και δι΄ αυτό είναι λογική, και η αίσθησις του ανθρώπου επίσης, διότι ανήκει εις τον Λόγον και δι΄ αυτό είναι και αυτή είναι λογική, κατά τον ίδιον τρόπον και η ζωή του ανθρώπου, διότι είναι του Λόγου, και δι΄ αυτό είναι λογική, μας είναι αγαπητός και ο κόσμος ακόμη, διότι είναι του Θεού Λόγου, και δι΄ αυτό και αυτός είναι λογικός, καθώς και ο ουρανός, διότι και αυτός είναι του Λόγου, και δια τούτο είναι λογικός.                                                                                                                                                   Με την γέννησιν του Θεού εν σώματι, εγεννήθη εις αυτόν τον κόσμον όλος ο Θεός, όλη η Αλήθεια του Θεού, όλη η Δικαιοσύνη του Θεού, όλη η Αγάπη του Θεού, όλη η Αγαθότης του Θεού, όλον το Έλεος του Θεού. δια τούτο όλοι οι πεινώντες και διψώντες τον Θεόν και την Δικαιοσύνην Αυτού, μέσα εις την πνευματικήν έξαρσιν και την άπειρον χαράν των, χαιρετίζουν όλα τα όντα και όλην την κτίσιν με τον χριστουγεννιάτικον χαιρετισμόν: Χριστός εγεννήθη! Ενώ από τα χριστονοσταλγικά βάθη των όντων και της κτίσεως αντηχεί συγκινητική η απάντησις: Αληθώς εγεννήθη!

Αυτοκτονούμεν!!!


Ιανουάριος 1970---Δεκέμβριος 2011
 
15 .210 .000, δεκαπέντε  εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν από τις αμβλώσεις!!!
 
 
Με το εθνικό έγκλημα της νομιμοποιήσεως των αμβλώσεων και μάλιστα με δαπάνες του κράτους, δια του Ν. 1609 του 1986.
 
Με την έντεχνη από το  1980  αλλοίωση της ομοιογένειας των Ελλήνων εκ 3.000. 000 λαθρομεταναστών, οι περισσότεροι εξ αυτών  Μουσουλμάνοι.
 
Και τώρα με την έντεχνη σταδιακή απονομή της ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες και λαθρομετανάστες, είναι όντως τραγικόν, ευρισκόμεθα προ της  αλλοιώσεως και μειώσεως του ελληνικού πληθυσμού, και οι υπεύθυνοι του έθνους συνεχίζουν να νομιμοποιούν και να πληρώνουν δια 350 χιλιάδες περίπου, εκτρώσεις, ετησίως.
 
Αυτοκτονούμεν!!!
 
"και έκραξαν φωνή μεγάλη λέγοντες· έως πότε, ο δεσπότης ο άγιος και ο αληθινός, ου κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών εκ των κατοικούντων επί της Ελληνίδος γης;"

Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, Ολα τα άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις :


ž   πατριαρχική γκύκλιος το 1920,
ž   πίσημη «ρσις τν ναθεμάτων» τό 1965 πο πό τήν φύση τους εναι αώνια,
ž   πίσημη χορηγία τν Μυστηρίων πρός τούς παπικούς το 1969 πό τό Πατριαρχεο τς Μόσχας,
ž   συμμετοχή τν ρθοδόξων στό Παγκόσμιο Συμβούλιο κκλησιν (ΠΣΕ) ς δρυτικά του μέλη πό τό 1948 (οτε ο Παπικοί δέν καταδέχτηκαν ποτέ νά γίνουν μέλη το ΠΣΕ) ,
ž   συνοδική ναγνώριση τν Λατίνων στό Μπάλαμαντ τό 1993,
ž   συνοδική ναγνώριση τν Μονοφυσιτν στό Σαμπεζύ πό 9 ρθόδοξες κκλησίες καί ο μετά ατν νωτικές ποφάσεις τν Πατριαρχείων λεξανδρείας καί ντιοχείας,
ž   πίσημη ναγνώριση το βαπτίσματος καί τς ερωσύνης τν Λουθηρανν στό Φράιζινγκ πό τόν Γερμανίας Αγουστίνο καί τήν περί ατόν Σύνοδο.

Ἡ διάβρωση τῆς ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας.Τοῦ  πρεσβυτέρου π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου, Ἐφημερίου
Ἱεροῦ Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς Χατζηκυριακείου Πειραιῶς


Εἶναι δυστύχημα νὰ διαπιστώνει κανεὶς ὅτι τὶς τελευταῖες δεκαετίες βρισκόμασθε σ᾽ ἕνα πρωτοφανῆ καλπασμὸ τοῦ διαθρησκειακοῦ συγκρητισμοῦ. Τὸ ἀντίχριστο πνεῦμα του, ἔχει ἐπηρεάσει πολλοὺς Πατριάρχες, Ἀρχιεπισκόπους, Ἐπισκόπους, Ἀρχιμανδρίτες, ἱερεῖς, μοναχούς, θεολόγους καὶ λαϊκοὺς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Γιὰ νὰ γίνει, αὐτὸ ποὺ λέμε, ἀντιληπτὸ καὶ γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ, δυστυχῶς, τὸ μέγεθος τῆς πτώσεως ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν παράδοση τῶν Ἁγίων Πατέρων, κρίνουμε ὀρθὸ νὰ ἑστιάσουμε τὴν προσοχή μας στὶς τελευταῖες καὶ μόλις πρόσφατες ἐπίσημες διατυπωμένες, θέσεις καὶ ἐνέργειες οἰκουμενιστῶν «ὀρθοδόξων» Πατριαρχῶν καὶ Ἐπισκόπων, ποὺ συστοιχίζονται καὶ μεταλαμπαδεύουν αὐτὸ τὸ πεπλανημένο πνεῦμα τοῦ διαθρησκειακοῦ συγκρητισμοῦ.
οἰκουμενιστὴς Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος στὶς 29-10-2009 ἀπεκάλεσε τὸ Κοράνιο «ἅγιο» καὶ τὸ δώρισε στὸν Μουσουλμάνο Πρόεδρο τῆς ΚόκαΚόλα καὶ τὴ σύζυγό τουἐνῶ παράλληλα στὶς 15–8–2010 δώρισε Κοράνι στὸν Μουφτὴ τῆς Τραπεζούντας.
Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος στὶς 28–2–2010 δώρισε Κοράνι στὸν Πρόεδρο τῆς Σαουδικῆς Δημοκρατίας κ. Omar Al-Bashir  μὲ προσωπικὴ ἀφιέρωση καὶ ἀσημένιο δίσκο.
Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος Γ΄κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ πρίγκιπα τῆς Ἰορδανίας κ. Ἐμὶρ Γάζη καὶ τοῦ Μουφτῆ Ἄλυ Τζούμα στὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων τὴν Τετάρτη 18–4–2012, δώρισε στὸν μὲν πρίγκιπα τὸ βιβλίο τοῦ Κορανίου ἀπὸ ἐλεφαντοστό, στὸν δὲ Μουφτὴ μία πλακέττα μὲ ἐπιγραφὴ χωρίων τοῦ Κορανίου. Συμμετεῖχε, ἐπίσης, σὲ Διεθνῆ Διαθρησκειακὴ Διάσκεψη στὸ Κίεβο στὶς 24/26–4–2012.
Τέλος, ὁ Ἐπίσκοπος Τούζλας κ. Βασίλειος στὶς 22–12–2011 δώρισε Κοράνι στὸν στρατιωτικὸ διοικητὴ Sen Senad Masovic.
Νά, λοιπόν, ποιὸ εἶναι τὸ κατάντημα τῶν οἰκουμενιστῶν! Νὰ ποιὰ εἶναι ἡ μαρτυρία ὀρθοδόξου πίστεως! Νὰ ποὺ οἱ ἴδιοι οἱ οἰκουμενιστὲς καταρρίπτουν καὶ ἀκυρώνουν τοὺς ἴδιους τοὺς ἰσχυρισμούς τους ὅτι δῆθεν οἱ διάλογοι γίνονται «ἄνευ οὐδεμιᾶς ὑποχωρήσεως ἐκ τῶν καιρίων τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως»! Φθάσανε στὸ ἔσχατο προδοτικὸ σημεῖο ἀντὶ νὰ προβάλλουν τὸν Χριστό, τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὸ Εὐαγγέλιο, προβάλλουν τὸν Ἀλλάχ, τὸν Μωάμεθ καὶ τὸ Κοράνι! Αὐτὰ εἶναι τὰ ὀλέθρια ἀποτελέσματα τοῦ διαθρησκειακοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τῶν διαθρησκειακῶν συναντήσεων–διαλόγων!
Ἡ διάβρωση τῆς  ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας.

Εκκλησιαστικά νέα : Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς


Εν Πειραιεῖ τῇ 5ῃ Ἰουνίου 2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Τά κόμματα πού διεκδικοῦν τήν ψῆφο τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ἑλλάδος, ΔΗΜ.ΑΡ., Συνασπισμός Δημιουργία ξανά καί Δράση καί Οἰκολόγοι Πράσινοι στά προγράμματα πού παρουσιάζουν γιά τό πολιτικό σύστημα καί τήν δημοσία διοίκηση συμπεριλαμβάνουν καί τόν διαχωρισμό Κράτους καί Ἐκκλησίας.
Τά κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς μέ τήν γνωστή φιλοσοφικοκοινωνική βιοκοσμοθεωρία τοῦ κομμουνιστικοῦ κοσμοειδώλου, ὅπως γνώρισε τόν χωρισμό αὐτό ὁ καταρεύσας ὑπαρκτός σοσιαλισμός στό ἀνατολικό μπλόκ πού στήν οὐσία ἦταν διωγμός τῆς θρησκευτικῆς πίστεως ἐλαύνονται ἀπό ἀποτυχημένα ἀθεϊστικά ἰδεολογήματα καί συναντῶνται μέ τά ὑπόλοιπα κόμματα κάτω ἀπό τίς ντιρεκτίβες τῆς νέας ἐποχῆς καί τῆς νέας τάξεως...

Ποιός δέν θυμᾶται τήν δυναμική παράσταση τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Ἑβραϊκοῦ λόμπυ στόν τότε Πρωθυπουργό Κ. Σημίτη γιά τήν διαγραφή τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες τῶν Ἑλλήνων ὅπως ἀνέφερε τό ἀνακοινωθέν τοῦ Μεγάρου Μαξίμου;
Μιλοῦν γιά χωρισμό Ἐκκλησίας καί Κράτους διάβαζε Ἔθνους ἐπικαλούμενοι δῆθεν προοδευτικά συνθήματα. Οἱ ἀντιλήψεις ὅμως περί χωρισμοῦ εἶναι τοῦ περασμένου αἰώνα πού γεννήθηκαν κάτω ἀπό μισαλόδοξο ἀντιθρησκευτικό πνεῦμα πού δέν συμβιβάζεται μέ τίς σημερινές κοινωνικές, πολιτειακές καί θρησκευτικές ἀντιλήψεις καί πού ἀναπτύχθηκε σέ προτεσταντικές καί παπικές χῶρες πού δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ τόν πολιτισμό καί τήν χριστιανική πίστη τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους. Τό πρότυπο τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν ἀλλά καί τοῦ ἀθεϊστικοῦ ἀνατολικοῦ μπλόκ πού κατέρρευσε παταγωδῶς, μέ τό θρησκευτικό συγκρητισμό καί μέ τόν χωρισμό παράγει μόνο διαλυτικά κοινωνικά φαινόμενα καί ἐπιτρέπει τήν ἅλωση τῶν κοινωνιῶν ἀπό τήν παραθρησκεία, τήν εἰδωλολατρεία, τόν σατανισμό καί τά ἐγκληματικά φαινόμενα. Οἱ ἀντιλήψεις περί χωρισμοῦ δέν συμβιβάζονται μέ τά ἑλληνικά ἰδεώδη καί τήν χριστιανική πίστη πού πότισε τίς ρίζες τοῦ Ἔθνους μας.

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more