ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ή ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ";
[Εἰσήγησις Ἀρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου, Φιλολόγου - Θεολόγου, στήν ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ή ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ"; ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 19-5-2012]
Χριστός Ἀνέστη!
Ἀγαπητοί ἀδελφοί.
Εἶναι πιά ἀναμφισβήτητη πραγματικότητα, ὅτι ἡ χώρα μας βρίσκεται κάτω ἀπό τήν τυραννικότερη κυριαρχία πού θά μποροῦσε ποτέ νά εὑρεθεῖ. Συμπολίτευση καί ἀντιπολίτευση συνεργαζόμενες μέ τίς ξένες ἀνθελληνικές καί ἀντορθόδοξες δυνάμεις σφυροκοποῦν ἀλύπητα τόν ἑλληνικό λαό στερώντας του στέγη, τροφή καί χρήματα γιά νά τόν ἐξαναγκάσουν νά παραδώσει καί νά προδώσει ὅλους τούς θησαυρούς του, φυσικούς, ὑλικούς καί πνευματικούς στούς ἀφέντες τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Ὁ ρόλος λοιπόν τοῦ ὀρθοδόξου μαχίμου θεολόγου στά σχολεῖα τῆς δευτεροβάθμιας καθίσταται σπουδαιότερος καί λίαν ἀπαραίτητος, εἴπερ ποτέ καί ἄλλοτε. «Εἷς ἄνθρωπος θείῳ ζήλῳ πεπυρωμένος ὅλον δῆμον δύναται ἀνακαινίσαι» λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ὁ ὄντως θείῳ ζήλῳ πεπυρωμένος. Τώρα πού ἡ ἀλλοτρίωση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ὑφέρπει στήν ἐκπαίδευσή μας μέσῳ τοῦ μαθήματος τῆς πανθρησκειακῆς προπαγάνδας, χρειαζόμαστε θεολόγους, ἄνδρες καί γυναῖκες μέ φρόνημα ὀρθόδοξο καί ζωή ὀρθόδοξη, δηλαδή χριστοποιούμενες προσωπικότητες ὁλοκληρωμένες καί ὄχι συρόμενες στό φαντασμαγορικό ἅρμα τῆς πανθρησκείας.
Ἄς ζωγραφίσουμε, ἄς φιλοτεχνήσουμε τήν εἰκόνα τοῦ μαχίμου θεολόγου σέ μιά περίοδο οἰκονομικῆς κρίσεως, κρίσεως ἀξιῶν, ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων, ἰδεολογιῶν, κομματικῶν συμπεριφορῶν καί ἀδιεξόδου πολιτικῶν ἐπιλογῶν.
Ἄς τονίσουμε κάποια χαρακτηριστικά του:

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. ερμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.


Τά ἴδια περίπου γράφει ὁ ἅγιος διά τά θέματα τῆς πίστεως, μαζί μέ ἄλλες συμβουλές πρός τόν ἡγούμενο τῆς μονῆς Βατοπεδίου: «Οὐδείς κυριεύει τῆς πίστεως, οὐ βασιλεύς, οὐκ ἀρχιερεύς, οὐ ψευδής σύνοδος, οὐκ ἄλλος οὐδείς, ὅτι μή θεός μόνον ὁ ταύτην ἡμῖν παραδούς δι’ ἑαυτοῦ καί τῶν αὐτοῦ μαθητῶν» (ὅπ. ἀν. Πρός τόν καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ ὄρει μονῆς Βατοπεδίου, σελ. 25). Διά τά θέματα τῆς πίστεως ἀναφέρει δέν κάνομε ὑπακοή οὔτε στόν Ἀρχιερέα, οὔτε στή Σύνοδο, ἀλλά στόν Χριστό καί τούς Ἀποστόλους. Στήν ἴδια δέ ἐπιστολή ἀναφέρει πρός τόν ἡγούμενο: «Φεύγετε οὖν, ἀδελφοί, τούς τῆς λατινικῆς καινοτομίας εἰσηγητάς καί βεβαιωτάς καί τῇ ἀγάπῃ πρός ἀλλήλους συνδεδεμένοι ἕν σῶμα καί ἕν πνεῦμα, σύμψυχοι, τό ἕν φρονοῦντες, συνάγεσθε πρός τήν μίαν ἡμῶν κεφαλήν, τόν Χριστόν...» (ὅπ.ἀν. σελ. 26). Ἐδῶ διδάσκεται ἀπό τόν ἅγιο ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι Ἐπισκοποκεντρική ἀλλά Χριστοκεντρική «συνάγεσθε πρός τήν μίαν ἡμῶν κεφαλήν, τόν Χριστόν». Ἡ σύναξις λοιπόν τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας γίνεται γύρω
ἀπό τόν Χριστόν. Ὁ Ἐπίσκοπος ὀφείλει νά εἶναι ἀληθινή εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ πρωτίστως εἰς τά θέματα τῆς πίστεως, εἰδάλλως δέν εἶναι Ἐπίσκοπος. Οἱ εἰσηγητές καί βεβαιωτές τῆς λατινικῆς καινοτομίας, πού ἀναφέρει ὁ ἅγιος, εἶναι οἱ λατινόφρονες «Ὀρθόδοξοι», οἱ ὁποῖοι χάριν ὑποσχέσεων ψευδῶν καί ἀπατηλῶν ὑπετάγησαν εἰς τόν Πάπα. 

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Ένα δάκρυ που ακόμα κυλά….λειτουργία μελλοντική…… οι Έλληνες μαζί!


Διπλόν, τριπλόν θα πάρωμεν αυτό που μας επάρθεν!


Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ :


Είναι βασανιστικός ο ζυγός της ζωής και βαρύ το φορτίον της υπάρξεως, εφ΄ όσον την βαρύνουν αι αλύσεις της αμαρτίας και του θανάτου. Όταν με την δύναμιν του Αναστάντος Κυρίου αφαιρεθούν τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου από την ρίζαν της ζωής και της υπάρξεως, τότε ο ζυγός της ζωής γίνεται «χρηστός» και το φορτίον «ελαφρόν». Επί πλέον, η ζωή τότε μεταμορφώνεται εις χαράν, η ύπαρξις εις αγαλλίασιν. Εδώ πρόκειται δι΄ εκείνην την χαράν της ζωής και της υπάρξεως, η οποία δεν σταματά ούτε εις αυτόν ούτε εις τον άλλον κόσμον. Όταν ο Αιώνιος Θεάνθρωπος ενδυναμώση και καταστήση αληθινόν και αθάνατον τον άνθρωπον, τότε ο ζυγός της ζωής αποβαίνει χρηστός και το φορτίον της υπάρξεως ελαφρόν. Τότε ο άνθρωπος με όλο του το είναι αισθάνεται να τον πλημμυρίζη φως ιλαρόν και θείον από όλα τα έλλογα βάθη και ύψη του θεοκτίστου χώρου και χρόνου. Δια τον σκεπτόμενον άνθρωπον, και ο χρόνος και ο χώρος είναι τέρατα, αν δεν αποκτήσουν νόημα δια της αιωνιότητος, δηλαδή δια της θεανθρωπότητος. Διότι ημείς δεν γνωρίζομεν την αιωνιότητα παρά μέσα εις την κατηγορίαν, μέσα εις το γεγονός, μέσα εις την πραγματικότητα της θεανθρωπότητος του Χριστού. Ολόκληρος η αιωνιότης, ηνωμένη με τον χρόνον, εστάθη δια πρώτην φοράν ενώπιον της ανθρωπίνης συνειδήσεως εν τω Προσώπω του Θεανθρώπου Χριστού. Ο Θεός είναι ο κάτοχος και φορεύς της αιωνιότητος, ο άνθρωπος, εκπρόσωπος του χρόνου, ενώ ο Θεάνθρωπος είναι η υψίστη, η πληρεστάτη και τελειοτάτη σύνθεσις της αιωνιότητος και του χρόνου. Ο χρόνος αποκτά το πραγματικόν του νόημα δια της ενώσεως με την αιωνιότητα μέσα εις την θεανθρωπίνην ζωήν του Κυρίου Ιησού. Φωτιζόμενος από τον Θεάνθρωπον, ο χρόνος δεικνύει όλα τα λογικά ιδιώματά του, διότι και αυτός δια του Λόγου εγένετο (πρβλ. Ιωάνν. 1,3). Εις την ουσίαν του ο χρόνος είναι έλλογος και δια τούτο αποτελεί την εισαγωγήν εις την αιωνιότητα του Λόγου δια της θεανθρωπότητος. Ο σαρκωθείς Θεός Λόγος απέδειξε μετά βεβαιότητος ότι ο χρόνος είναι προετοιμασία δια την αιωνιότητα. Εκείνος που θα εισέλθη εις τον χρόνον, εισέρχεται ταυτοχρόνως εις τον προθάλαμον της αιωνιότητος. Τοιούτος είναι ο νόμος της υπάρξεώς μας.    

Αποχώρησε από τη Βουλή, η Ρεπούση!!!


19 Μαϊ 2012


Δημοκρατική Αριστερά γα την απουσία της Ρεπούση από τα έδρανα της Βουλής την στιγμή που η Βουλή τηρούσε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Γενοκτονίας των Ποντίων:Η απουσία κάποιων από τους βουλευτές της οφείλεται σε καθαρά πρακτικούς λόγους.Το ένα λάθος μετά το άλλο .

Αναρτήσαμε φωτογραφικό υλικό που κατά την διάρκεια ενός λεπτού σιγής στη Βουλή εις μνήμη της Γενοκτονίας των Ποντίων η Ρεπούση απουσίαζε από τα έδρανα της Βουλής.

Η Δημοκρατική Αριστερά αντί να αποσύρει τη Ρεπούση από τις λίστες των υποψηφίων Βουλευτών ,αντί να ζητήσει ένα συγνώμη την δικαιολογεί λέγοντας ότι :

<<Η απουσία κάποιων από τους βουλευτές της οφείλεται σε καθαρά πρακτικούς λόγους.>>

Δηλαδή μας λέει ότι ίσως να είχε πάει και στην τουαλέτα της Βουλής .Ντροπή και αίσχος!!!!!!

Τι απαντάει η Ρεπούση


Απάντηση στα …σχόλια που κάνουν  το γύρω του διαδικτύου και έφεραν την κ. Ρεπούση να αποχωρεί από το κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια τήρησης «ενός λεπτού σιγής» για τη μνήμη του Ποντιακού Ελληνισμού έδωσε η Δημοκρατικη Αριστερά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα της ΔΗΜ.ΑΡ τίμησε με «ενός λεπτού σιγή»  τη μνήμη του Ποντιακού Ελληνισμού. Η απουσία κάποιων από τους βουλευτές της οφείλεται σε καθαρά πρακτικούς λόγους.
Η βουλευτής Α’ Πειραιά, Μαρία Ρεπούση, με αφορμή τα όσα κακόβουλα λέγονται και γράφονται δήλωσε τα εξής:  «Ο σεβασμός μου στη μνήμη του Ποντιακού Ελληνισμού είναι δεδομένος και δεν επιτρέπω σε κανέναν να τον αμφισβητεί» τονίζει η ανακοίνωση.


Μόλις ο Πρόεδρος της Βουλής κάλεσε τους Βουλευτές να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Ποντιακού Ελληνισμού η Ρεπούση εξαφανίσθηκε από τα έδρανα της Βουλής.

Ωρα : 12 :42 μμ Διακρίνεται η Ρεπούση ακόμα μέσα στη Βουλή

 Ωρα 12:44 μμ  η Ρεπούση μέσα στη Βουλή

 Ωρα :12 :46 μμ Mόλις ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Γενοκτονίας των Ποντίων η Ρεπούση εξαφανίστηκε από τα έδρανα της Βουλής

 Ωρα :12 :47  Εξαφανισμένη ακόμα από τα έδρανα της Βουλής η Ρεπούση
 .Ωρα :3 :09 μμ επανήλθε στην αίθουσα η Ρεπούση και ψηφίζει
 ΩΡΑ 3:09 ΜΜ Η ΡΕΠΟΥΣΗ ΨΗΦΙΖΕΙ 

Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. ερμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.


Βλέπομε ἐδῶ ὅτι ἡ ἐξορία τοῦ ἁγίου ἔγινε αἰτία ἐξεγέρσεως καί ἀποτειχίσεως πολλῶν κληρικῶν, ἀπό τούς λατινόφρονες Ἐπισκόπους. Ἡ ἀποτείχισις εἶχε πάντοτε ὡς γνώρισμα τήν διακοπή τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας καί τῆς μνημονεύσεως «μήτε συλλειτουργεῖν αὐτοῖς ἀνεχόμενοι, μήτε μνημονεύειν ὅλων αὐτῶν ὡς Χριστιανῶν». Ἐν συνεχείᾳ στήν ἴδια ἐπιστολή ὁ ἅγιος καθοδηγεῖ τόν ἱερομόναχο Θεοφάνη πῶς νά ἀντιμετωπίση τόν νεοχειροτονηθέντα λατινόφρονα Ἐπίσκοπο Ἀθηνῶν στόν ὁποῖο προφανῶς ὑπήγετο ὁ Θεοφάνης: 

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more