Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς: ερμηνεία του 15ου Κανόνος, από το νέο βιβλίου του, που μόλις κυκλοφόρησε.

Τό πνεμα τν ερν Κανόνων, ο ποοι σχολονται μέ τούς αρετικούς εναι πάντοτε γενικό, δηλαδή δέν ναφέρουν ο Κανόνες νά μήν πικοινωνομε κκλησιαστικά μέ τόν τάδε καί τόν τάδε αρετικό, λλά μέ οονδήποτε αρετικό, ποος χει κάποιο αρετικό φρόνημα πού χει
κατακριθ πό κάποια γκεκριμένη Σύνοδο κάποιους γίους Πατέρες. Τό ν χη κάποιος να τέτοιο αρετικό φρόνημα καταδικασμένο, τό κρίνει κάθε ρθόδοξος,
προκειμένου νά πικοινωνήση κκλησιαστικά μαζί του. Ατό τό πνεμα τν ερν Κανόνων φαίνεται πό πλθος ερν Κανόνων ο ποοι ναφέρονται στήν
κκλησιαστική σχέσι τν ρθοδόξων μέ τούς αρετικούς. Θά τό καταδείξωμε ατό κατ’ ρχάς πό τούς δη ναφερθέντας προηγουμένως ερούς Κανόνες. προαναφερθείς ΣΤ΄ τς ν Λαοδικεί Συνόδου ναφέρει «Περί το μή συγχωρεν τος αρετικος εσιέναι ες τόν οκον το Θεο πιμένοντας τ αρέσει». δ προφανς ο αρετικοί ναφέρονται γενικς, δηλαδή ο χοντες οαδήποτε αρεσι. ν ερός Κανών μιλοσε διά αρετικούς καταδικασμένους συγκεκριμένα καί νομαστικά πό κάποια Σύνοδο, θά πρεπε Σύνοδος πάλι νά τούς ποκαταστήση, φ’σον κρινε τήν μετάνοιά των. Τό τι φήνει παρών Κανών τήν κρίσι ατή ες τούς ρθοδόξους,
προκειμένου νά εσέλθουν στόν ρθόδοξο ναό (ατός εναι ναφερόμενος οκος το Θεο) δεικνύει φ’ νός μέν τό τι ο αρετικοί ατοί δέν εχαν καταδικασθ πό Σύνοδο καί φ’ τέρου τό τι τήν εθύνη γιά τήν κκλησιαστική πικοινωνία μέ οονδήποτε τήν χει κάθε ρθόδοξος. ναφορά το Κανόνος «πιμένοντας τ αρέσει» συνηγορε τά μέγιστα ες σα προαναφέρθησαν διά τόν πί πλέον λόγο τι, ν ερός Κανών μιλοσε συγκεκριμένα διά καταδικασμένους αρετικούς, θά το τοπο νά δώση τήν δεια τς παναφορς καί συγχωρήσεως τν αρετικν στόν κάθε ρθόδοξο. Δηλαδή Σύνοδος θά κατεδίκαζε συγκεκριμένως τούς αρετικούς καί κάθε ρθόδοξος θά τούς ποκαθιστοσε. ΛΑ΄ πίσης Κανών τς δίας Συνόδου κινούμενος ες τό διον πνεμα ναφέρει τά ξς «τι ο δε πρός πάντας αρετικούς πιγαμίας ποιεν διδόναι υούς θυγατέρας, λλά μλλον λαμβάνειν, ε γε παγγέλοντο χριστιανοί γενέσθαι». δ εναι λίου φαεινότερο τι κάθε ρθόδοξος κρίνει τήν πίστι το αρετικο, προκειμένου νά δώση πρός γάμου κοινωνία τά τέκνα του. πίσης δέ τι ο αρετικοί ατοί δέν εχαν καταδικασθ πό κάποια Σύνοδο, λλά πλς διακατείχοντο πό αρετικά φρονήματα. Ατό φαίνεται καθαρά πό τήν κφρασι το Κανόνος «πρός πάντας αρετικούς», ν πως εναι γνωστό πό τίς Συνόδους καί τούς γ. Πατέρας κατεδικάσθηκαν ο αρέσεις καί ο ρχηγοί τν αρέσεων ατν, ο ποοι πάντοτε σαν κληρικοί, καθ’ σον Κανών ναφέρεται σέ λαϊκούς αρετικούς. φήσαμε στό τέλος τς ναφορς μας στήν ρευνα καί σύγκρισι το ΙΕ΄ Κανόνος τς Πρωτοδευτέρας Συνόδου μέ λλους, πού ναφέρονται σέ αρετικούς καί στήν
κκλησιαστική πικοινωνία μέ ατούς, δύο Κανόνες τούς ποίους κρίνομε τι ποδεικνύουν ναργέστατα τήν ποχρεωτική καί μή δυνητική θεώρησι το πό ξέτασι ερο Κανόνος. πρτος ξ ατν εναι ΛΓ΄ τν γ. ποστόλων, ποος λέγει τά ξς: «Μηδένα τν ξένων πισκόπων, Πρεσβυτέρων, Διακόνων νευ συστατικν προσδέχεσθαι. Καί πιφερομένων δέ ατν, νακρινέσθωσαν: καί ε μέν σι κήρυκες τς εσεβείας, προσδεχέσθωσαν, ε δέ μήγε, τά πρός χρείαν ατος πιχωρηγήσαντες, ες κοινωνίαν ατούς μή προσδέξησθε. Πολλά γάρ κατά συναρπαγήν γίνεται». σφαλς οδείς χέφρων θά δύνατο νά σχυρισθ τι παρών Κανών τν γ. ποστόλων εναι δυνητικός. Εναι μως πολύ αστηρότερος το πό ξέτασιν ΙΕ΄ τς Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Διότι ν ΙΕ΄ τς Πρωτοδευτέρας παιτε τήν ποτείχισι πό τόν κηρύττοντα αρεσι «δημοσί καί γυμν τ κεφαλ π’κκλησίας» παρών ΛΓ΄ τν γ. ποστόλων παιτε τήν ποτείχισι πό τόν πίσκοπο κληρικό, ποος χι μόνο δέν κηρύττει δημοσίως καί γυμν τ κεφαλ π’ κκλησίας τήν αρεσι, λλά πεναντίας χει καί συστατικές πιστολές περί τς ρθοδοξότητός του.

Συνεχίζεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: