Παναγία, Θεοτόκος, Παρθένος Μαρία 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ


Η Ορθόδοξη Εκκλησία παραδέχεται την παρθένο Μαρία αληθινά Θεοτόκο και κηρύττει την αειπαρθενία της δηλαδή έμεινε παρθένος, όχι μόνο κατά τη γέννηση του Xριστoύ, αλλά και μετά από αυτήν.

Η παρθένος Μαρία δεν γέννησε βέβαια τη θεία φύση τού Χριστoύ. Όμως στα σπλάχνα της ενώθηκε πραγματικά ο Θεός με τον άνθρωπο, η θεία και η ανθρώπινη φύση. Έτσι η παρθένος Μαρία έγινε το εργαστήριo της θεανθρώπινης ένωσης και είναι αληθινά Θεοτόκος (Λουκ. α' 35. 43. 68. 76, πρβλ Μαλαχ. γ' 1).

Ο ΘΕΟΣ ΔΙΝΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

 

Δίνει ο Θεός σε όλους και ο άγιος
Ιωάννης ο Σιναϊτης, μας εξηγεί τι δίνει στον καθένα μας («Κλίμακα,
Λόγος περί διακρίσεως») λέγοντας τα εξής θεοφώτιστα:

«Άλλο πράγμα είναι η πρόνοια του Θεού και άλλο η βοήθειά του και άλλο η προστασία του και άλλο το έλεός του και άλλο η παράκλησίς του. Το μεν πρώτον εκτείνεται σε όλη την κτίση, το δεύτερον μόνον στους πιστούς. Το τρίτον στους πολύ πιστούς, τους αληθινά πιστούς. Το τέταρτον σε όσους τον
υπηρετούν και το τελευταίον σε όσους τον αγαπούν».

Εμείς τι παίρνουμε;

The Koimesis or Dormition – of the Virgin Mary“In birth you preserved your virginity; in death,
you did not abandon the world, O Theotokos.
As mother of life, you departed to the source of life,
delivering our souls from death by your intercessions.”
Hymn of the Dormition of the Theotokos


For the next two weeks, all Orthodox Christians will prepare to commemorate the Feast of the Falling Asleep – the Koimesis or Dormition – of the Virgin Mary. With a period of fasting and Supplication Services – Paraklesis – our attention will center on the final days of the All-holy Mother of our Lord and Savior Jesus Christ. While the Feast celebrates her death, we should also use these days to remember her life and what our Church teaches about her.